Agha Hovsep Hovhanes Amirkhanyan

Agha Hovsep Hovhanes Amirkhanyan – հայերեն /  English summary.

A tribute to my great-grandfather Agha Hovsep Hovhanes Amirkhanyan (According the Dutch almanacs called Joseph Johannes – Joseph Johannes Amir – Joseph Johannes Amier – Joseph Johannes Amire. The Dutch administrators could not even spell his name correctly ; what a shame, since they do know where to find him in times of lending money from him.) / A տուրք իմ մեծ պապի Աղա Հովսեփ Հովհաննես Ամիրխանյանը (Ըստ հոլանդական almanacs կոչվող Joseph Johannes – Joseph Johannes Ամիր – Joseph Johannes amier – Joseph Johannes Amire: Հոլանդական ադմինիստրատորները կարող է նույնիսկ հանգեցնել նրա անունը ճիշտ, թե ինչ է, թե ամոթ է, քանի որ նրանք անում գիտենք, թե որտեղ պետք է գտնել նրան ժամանակներում վարկավորման նրանից.)

GO TO for the story of my great grandfather and ARMENIAN language.

Do you like music: Voices of Artsakh? Click on this link. // Ձեզ դուր է երաժշտության: Voices Արցախի. Սեղմիր այս հղումը.

One can read more by clicking on the following links /  Դուք կարող եք կարդալ ավելին սեղմելով հղումները, ինչպես նաեւ հետագայում նշեց.

In Dutch / Հոլանդիայի լեզվով:

Joseph Johannes. 

His 4th Son (5th Child) Hacoob (Jacobus) – A fraud / խաբեբայություն

Koning Krijgsheer / King Warlord – The story of my forefather Amirkhan and his brother Zohrabkhan. // Պատմությունը իմ նախահայր Amirkhan ու նրա եղբոր Zohrabkhan.

The City of Van.

Paul Minas Johannes Amirkhan

Amir Johannes

The Andreas(sian) brothers.

In Armenian / Հայերեն:

Khachatur Dadayan 10 7 2015

Khachatur Dadayan 17 7 2015

Khachatur Dadayan 25 7 2015

Khachatur Dadayan 31 7 2015

Khachatur Dadayan 08 9 2015

Khachatur Dadayan 11 9 2015

Khachatur Dadayan 18 9 2015

Een nazaat / ժառանգ     (written by Khachatur Dadayan)

Agha Hovsep was born at Fereidan/Buvari being the eldest son of Amiroghli and Peri in the year 1778 and left for Calcutta at age of 18 to study.  /Joseph John ծնվել Fereydan / Buvari. Նա եղել է ավագ որդին Amiroghli (Հովհաննես Ամիր Խանը) եւ Peri է 1778 եւ մեկնել 18 տարիների Կալկաթա է հետեւել իր ուսումնառությունը:

He arrived at Semarang (Java – Indonesia) in 1808 and settled down and started to built up his financial imperium. / 1808 նա եկել է Semarang (Java – Ինդոնեզիա) եւ բնակուեցին այնտեղ է կառուցել իր կայսրությունը շուտով. /

His eldest son David was born April 28, 1812 out of a relationship with a slave. David became captain on 2 of his ships “Vrouwe Helena” and “Helena Jacob”. David died at young age 14th March 1835, just 11 days before his father died on March 25th 1835. //  Նրա ավագ որդին, Դավիթը ծնվել ապրիլի 28 1812 թ դուրս հարաբերությունների հետ ստրուկի. Դավիթը կապիտան 2-ին իր նավերի «Vrouwe Helena» եւ «Helena Յակոբը». David մահացել է երիտասարդ տարիքում 14 Մարտ 1835, ընդամենը 11 օր առաջ իր հայրը մահացել է մարտի 25-ին 1835.

On or about 1813 Agha Hovsep married Helena Jacoba Herwich, daughter of the Chief Physical Doctor of The Semarang Hospital: Johann Friedrich Daniel Herwich from Massenhausen Germany.  // On կամ մոտ 1813 Աղա Հովսեփ ամուսնացել է Հելենա Jacoba Herwich դուստր գլխավոր Ֆիզիկական բժիշկ Semarang հիվանդանոց: Յոհան Ֆրիդրիխ Դանիել Herwich ից Massenhausen Գերմանիայում.

The following children were born out of this marriage: Այս ամուսնության հետեւյալ երեխաները ծնվել:

 1. Frederik Daniel (1816-1874) X Catharina Elisabeth Manuel.
 2. Johanna (1817-1856) X Charles Francois Boudriot.
 3. Cornelis Hendrik (1818-1853)
 4. Jacobus (1820 -1901)
 5. Geertruida Hermina (1822-1913) X Johan Willem Christiaan van Langen.
 6. Jan Joseph (1823-1869) X  Anna Jacoba van den Worm
 7. Wilhelmina Carolina (1825-1855) X Johan Willem Christiaan van Langen
 8. Anna (1831-1894) X  Tiemen Cornelis Johannes Kroesen.
 9. Louisa Elisabeth (1834 – 1867) X  Pieter Matthijs van Laren.

Nr. 4: Jacob became a fraud and playboy in The Netherlands, Germany, England, Russia, Italy, France, Belgium and eventually died at Semarang after being converted to Hinduism. (According newspaper: he was referred as being smart and handsome. At age of 22 years he became the State Lawyer of the Netherlands Indies, quit this job after one year and started his fraud carreer.) // Nr. 4: Jacob դարձավ խարդախության եւ Playboy է Նիդեռլանդներում, Գերմանիայում, Անգլիայում, Ռուսաստանից, Իտալիայից, Ֆրանսիայից, Բելգիայից եւ, ի վերջո, մահացել է Semarang բանից հետո, երբ ձեւափոխվել Հինդուիզմ: (Ըստ թերթին: Նա էր կոչվում է որպես խելացի եւ գեղեցիկ: տարեկանում 22 տարի նա դարձավ պետական իրավաբան Նիդեռլանդների Indies, դուրս է այս գործը մեկ տարի հետո, եւ սկսել է իր խարդախության carreer)

Nr. 5: Geertruida Hermina married to her sister’s widower Johan Willem Christiaan van Langen. // Nr. 5: Geertruida Hermina ամուսնացած է քրոջ այրի Johan Willem Christiaan վան Langen.

Nr. 7: Wilhelmina Carolina died at young age and her husband remarried her older sister Geertruida. // Nr. 7: Wilhelmina Carolina մահացել է երիտասարդ տարիքում, եւ նրա ամուսինը նորից է ամուսնացել իր ավագ քրոջը Geertruida.

Nr. 8: Anna became the mother-in-law of my grandfather Julius Boers – Governor of South East Kalimantan (Borneo-Banjarmasin) 1894-1898. My grandfather’s first marrriage was with Anna’s eldest daughter Laura Eleonora Annette who died at age of 23years. He remarried 5 years later after being a widower with Anna’s second daughter Cornelia Helena Geertruida who became my grandmother. // Nr. 8: Anna դարձավ մայր-ի օրենքի, իմ պապի Հուլիոս Boers – Մարզպետ South East Kalimantan (Borneo-Banjarmasin) 1894-1898. Պապիս առաջին marrriage հետ էր Աննայի ավագ դստեր Laura Eleonora Annette մահացած տարեկանում 23years. Նա կրկին ամուսնացել է 5 տարի անց, հետո մի այրի Աննայի երկրորդ դստեր Cornelia Helena Geertruida, ով դարձել է իմ տատիկը.

Under: Anna Johannes, second youngest daughter of Agha Hovsep Hovhanes Amirkhan, my great-grandmother // Anna Johannes, երկրորդ ամենաերիտասարդ դուստրը Աղա Հովսեփ Հովհաննես Amirkhan, իմ մեծ տատիկը

Under: Eldest daughter of Anna Johannes, eldest granddaughter of Agha Hovsep Hovhanes Amirkhan = Laura Eleonora Annette, first wife of my grandfather. // Ավագ դուստրը Աննա Յոհաննեսին = Լաուրա Էլեոնորա Annette, ավագ թոռնուհի Աղա Հովսեփ Հովհաննես Amirkhan առաջին տիկնոջ իմ պապի.

Above: My grandmother Cornelia Helena Geertruida Kroesen and my grandfather Julius Boers. She was the granddaughter of Agha Hovsep Hovhanes Amirkhan. He was the son of Johan Coenradus Boers, Holland’s most famous composer of Dutch religious music // Above: Իմ տատիկի Cornelia Helena Geertruida Kroesen եւ իմ պապի Հուլիոս Boers. Նա եղել է թոռնուհին Աղա Հովսեփ Հովհաննես Amirkhan. Նա որդին էր Johan Coenradus Boers, Հոլանդիայի ամենահայտնի կոմպոզիտոր հոլանդական կրոնական երաժշտության

Some facts in Agha Hovsep’s life // Որոշ փաստեր Աղա Հովսեփ կյանքի:

 • He became one of the world’s richest men in his times: Since he was a Khojakh and of noble blood. // Նա դարձավ աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց իր ժամանակների: Քանի որ նա եղել է Khojakh եւ ազնիվ արյունով.
 • He was rewarded with a Monopoly Contract: Produce, expedite, distribute and allsale of Opium in the Netherlands Indies during 1820-1826 and became a bigger Multi billionair. The whole process was monitored by him: His family controlled the production in India, his ships, manned by his family members, which transported the opium. He owned lands and cultivated coffee, tea, sugar and indigo. He owned warehouses and production plants. He traded gold, silver, diamonds and pearls….He had only one concern: Minimize paying taxes to the state !!!  // Նա պարգեւատրվել է մենաշնորհ պայմանագրի: Արտադրել, արագացնելու, բաշխում ու բոլոր վաճառք ափիոն տեսակի թմրամիջոց է Նիդերլանդների Indies ընթացքում 1820-1826 եւ դարձավ ավելի մեծ Multi billionair. Ողջ գործընթացը վերահսկվի նրա կողմից: Նրա ընտանիքը վերահսկվում արտադրությունը Հնդկաստանում, նրա նավերը, որոնք բաղկացած են նրա ընտանիքի անդամները, ինչը տեղափոխվել են ափիոն. Նա պատկանող հողերը եւ աճեցված սուրճ, թեյ, շաքար եւ indigo. Նա պատկանող Պահեստների եւ արտադրական բույսեր. Նա դրված ոսկի, արծաթ, ադամանդ եւ մարգարիտներ …. Նա ունեցել է ընդամենը մեկ մտահոգությունը: Փոքրացնել վճարելու հարկերը պետական !!!
 • He had one goal in his life: To free Artsakh/Paytakaran from the Russians and make this land a new homeland for Armenian people. (Agha Hovsep’s parents originate from Artksakh.). Negotiations with the Russian Tsar already started, but Agha Hovsep’s life ended before any results came true. //  Նա ուներ մեկ նպատակ է իր կյանքի Ազատ Արցախ / Paytakaran ից ռուսների եւ կատարել այս երկիրը մի նոր հայրենիք հայ ժողովրդի համար. (Աղա Հովսեփ ծնողները ծագել Artksakh). Բանակցությունները ռուսական ցարի արդեն սկսվել է, սակայն, Աղա Հովսեփի կյանքը ավարտվեց, նախքան որեւէ բան է գնում, իրականություն դարձան.

The graves of Anna, her husband and her eldest daughter Laura at Jakarta Taman Prasasti. Right: the grave of my grandmother Cornelia and my grandfather Julius at The Hague The Netherlands. //  Գերեզմանները Աննայի, իր ամուսնուն եւ ավագ դստեր Լաուրա ժամը Jakarta Թամանյան prasasti. Right որ գերեզմանը իմ տատի ու պապիկիս Julius Կորնելիա է Հաագայում, Նիդեռլանդների.

Errata: A = should read: the second youngest daughter. //  A = պետք է կարդալ: երկրորդ ամենաերիտասարդ դուստր.

May they all rest in peace. May I have honoured my ancestors.

Thanks to Khachatur Dadayan, Nikid Mirzayan and Hovann Simonian. I am honoured to be considered as their friend. !!!

 • Nikid Mirzayan = Publisher, historian and author among others of the Family book Amirkhanian. He lives in Nor Jugha and without hesitation provided me with the Family Book of Amirkhan and other non-published documents.
 • Khachatur Dadayan = Author of books (See list hereunder)
 • Hovann Simonian = (born in BeirutLebanon) is an Armenian Swiss scholar in Armenian history, historical geography and culture. Born in Beirut to Armenian parents, he was raised in Switzerland where his family moved at the beginning of the Civil War in Lebanon in 1975.He is the editor of The Hemshin: History, Society and Identity in the Highlands of Northeast Turkey and co-author of Troubled Waters : the Geopolitics of the Caspian Region with Richard Dekmejian. He is also the administrator, along with Peter Hrechdakian and Mark Arslan, of the Armenian DNA Project.

List of books, written by Khachatur Dadayan and published:

 • 10 Capitalists / 2003 in Armenian language. (Including a chapter about Agha Hovsep Amirkhan).
 • Armenians and banks / 2005 in Armenian language.
 • Armenians and Baku in the 1850-ies -till 1920. / 2006 in Armenian language.
 • Ditto  2007 in Russian Language.
 • Merchant accounts / 2007 in Armenian language.
 • Essays on the History of the Armenian merchants / 2009, Armenian language. (Including a chapter about Indonesia).
 • The Armenian business elite of Russia /2009, Russian language
 • The History of the Abroyan family. From the 16th century to 1st quarter of the 20th century /2010, Armenian language
 • The History of the Abroyan family. From the 16th century to 1st quarter of the 20th century /2010, Russian language
 • The History of the Abroyan family. From the 16th century to 1st quarter of the 20th century /2011, English language
 • Alexander Mantashyants (Mantasheff). Memoirs, publications and documents /2011, Armenian language
 • Armenian trade and economic activities in Turkey. XV century 1915t: Evidence Collection / 2012, Armenian language
 • Armenian trade and economic activities in Turkey. XV century 1915t: Evidence Collection  /2012, Turkish language
 • The Armenian merchant trails / 2013, Armenian language
 • The ‘’Armenian’’ tobacco / 2014, Armenian language.

 

Terug naar boven