Lijst van begravenen

Met foto’s van graven welke door mij niet geheel traceerbaar zijn. Ik heb ze echter hier geplaatst omdat wellicht andere passanten op deze website er belang bij kunnen hebben. Wie weet is er dan iemand blij toch.

Hieronder een lijst van GHG1GRAF van alle begravenen te Gombong, opdat men een idee heeft van de begraafplaats. Een oudoom van me ligt hier ook begraven, wordt ook in de lijst genoemd, doch helaas niet kunnen herkennen.

1. C. F. H. Campen / 1e luit. der Inf. ridder M. W. 0. / 8 Dec. 1853-23 Jan. 1886 / Zijne kameraden.

2. M.O. Robinow/ officier van gezondheid 2e kl. / (overl. 22 Nov. 1849). (Marcus Octavius R.)

3. Hier rust / J. J. Spiekerman v. Weeselenburg /gep. kap. kw. mr. / + 22-09-‘04.

4. Hier rust / J. Crommelin/ pupil / geb. 26 Juny 1852 /overl. 26 Sept. 1862.(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1902 bl. 70).

5. Hier rust / Joseph Andreas / echtgenoot van / Anna Maria Fritsch / geb. te Semarang / 3 Sept. 1845 / overl, te Gombong / 28 Nov. 1899 / R. I. P.

6. Hier rust / Maria Sania / echtgenoote van / Johann Adam Fritsch / overl. te Maos / 17 Maart 1900 / in den ouderdom van / 70 jaar / R. I. P.

7. Hier rust / J. van der Lof / in leven / hoofdonderwijzer 1e klas / te Tjilatjap / + / 15 April 1903.

8. Hier rust/C.F. Hauber.

9. Hier rust / W. v.d. Helm / geb. 12-8-‘10 overl. 12-3-‘11.

10. Hier rusten / F. N. Noos / geboren 24 October 1855 / overleden 31 Januari 1903 / en zijn kleindochter / H.N.G. Noos geboren 16 Maart 1905 / overleden 21 Mei 1907 / R.I.P.

11. Hier rust / C. Schmidt / . . . . . . . . . Cheribon 3 Mei . . . . . . . . . / overl. Gombong 25 Maart 1898 / . . . . . . . . . Eur. 4e kl. (August Jacobus Cornelis S. militair).

12. Hier rust / mijn geliefde dochter / M.H. v.d. Sluys / geboren te Gombong 10 april 1916, overleden te Gombong 26 oktober 1918 (Marie Helena vd S.)

13. R.I.P. / Hier rust / onze geliefde moeder / C. M. Richter / geb. Renou / overl. den 26 Febr. 1905 / in den ouderdom van 39 jaar / Hare geliefde kinderen.

14. Hier rust / J.Th.C. Brauns / geb. Idjoe 17 Dec. / overl. 25 Dec. 1892. (Joseph Theodorus Karel B . , ingeschreven te Karanganjar) .

15. F. Camito/Hier rust/Francisco de Paulo Camito/ geboren 20 December 1853 / overleden 17 Juni 1893 / Gedachtenis van zijn vrouw. (Volgens B. S. + 17 Juni 1893 Frank Pier Camito).

16. Hier rust / Jeanne Muller/ geliefde echtgenoote / van / W. Brauns / geb. Djokja 1863 / overl. Idjoe 1893. (Zij werd geb. 31 Oct. en overl. 22 Aug).

17. Hier rust / A. A. Stegeman / in leven / Serg. Radio Telegrafist / NO, 74368 / geb. te Zutphen /8 Dec. 1891 / overl. 22 Aug. 1918 / R.I.P. / Zijne kameraden.

18. Hier rust / Fedor van Acker / geb. 31 Oct. 1889 / ovecl. 1 Februari 1891.

19. Hier rust / F. van Acker / geboren 12 Juni 1887 / overleden 24 Aug. 1887.

20. Hier rust / Willem Laureys / geb. 23 Dec. 1839 / overl. 18 Dec. 1896.

21. R.I.P. / Albert Sembel/ geboren te Magelang den 28-l-‘10 / overleden den 10-4-‘21.

22. Hier rust / onze geliefde dochters / Cato van Gorcum / en Jacoba van Gorcum / Rust in vrede.

23. Hier rust / Jean André / Pierrard / gegageerd militair / ex-boekbinder / v.d. M. P. S. 1880-1889 / geboren 15 Februari 1855 / overleden . . . April 1911 / Zijne kameraden. (M. P. S. = Militaire Pupillenschool).

24. Hier rust / Johannes Karolus / Brandes / geb. 6 Dec. 1862 / overl. 2 Juni 1908 / R.I.P.

25. Hier rust / F. Klaassen / Milt, pupil / geb. 27 Febr. 1899 / overl. 29 Maart 1912 / R. 1. P. / Zijne vrienden.

26. Hier rust / Johannes Louis Reyenga / militair pupil / . . . . . . . . . . . . . . .

27. Hier rust / W.E. van Eldik

28. M. H. van Riemsdijk/ 22 Februari 1917.

29. Wilhelmina Groeneveld / 1 1 – 3 – 1 9 0 9 .

30. Hier rust / L. A. Prayer / overl. 23 Dec. 1882.

31. C. F. Burm – Hamerich / geb. 7 Maart 1833 / overl. 5 Dec. 1854.

32. N. Burm / geb. 10 Jan. 1854 / overl. 26 Maart 1854.

33. Hier rust / Charles Louis Burm / geb. 27 September 1805 / overl. 25 November 1879.

34. Rustplaats van de familie Burm.

35. C. W. Burm – Boomhoff/ geb. 23 Sept. 1823 overl. 10 Oct. 1893.

36. Maria Burm / echtgenoote van D. W. Lantermans / geb. 9 Juni 1852 overl. 28 Maart 1889.

37 . Pieter Peelen / echtg. v. Lucia Burm / 10 maart 1910.

(De sub 34-37 genoemde opschriften bevinden zich op marmeren naamplaten in een nis)

38. Hier rust / Pieter Cornelis Kool / geboren 15 Mei 1872 / overleden 23 November / 1908.

39: Hier rust / Johannes de Haas / geboren te Leiden 18 Nov. 1873 / overl. 17 Aug. 1901 te Gombong / R.I.P. / Zijne  bondsmakkers.

40. Hier rust / J. N. Verbeek / geb. 8 Nov. 1860 / overl. 14 Juni 1909 / Diep betreurd door al de oud / pupillen en zijn kameraden / + / Hij ruste in vrede.

41. Hier rust / onze geliefde zuster / A. M. T. Richter / geb. 10 Juli 1889 / overl. 28 April 1912 / Hare zusters en broeders.

42. Hier rust / Karel Fredrikus van der Wijst / geb. 28 Sept. 1907 / overl. 24 Aug. 1908.

43. Hier rust / Henri Leonard Vischer / geb. 30-1-1856 / overl. 28-3-1910 / Zijne echtgenoote, kinderen en kleinkinderen.

44. Hier rust / Mej. M. Schmidlen / geb. 15 April 1892 / overl. 20 Maart 1909.

45. Hier rust / onze geliefde vader / C. R. V. Schlickum / geb. 5 Sept. 1845 / overl. 6 Juni 1909.

46. Hier rust / B. E. A. Jacksteit / geboren te Grandzen-Pruissen / den 21 Augustus 1860 / overl. 26 Mei 1908.

47. Hier ruht / fern von der Heimat / unser unvergeszlicher Sohn und Bruder / Walther Rudolf Jobst / geb. am 31 Mai 1885 / gest. am 26 Okt. 1912.

48. Hier rust ons geliefde vader / Johannes Blom / geb. Hekendorp Z.H. / 9 October 1867 / overl. Gombong / 12 Augustus 1902.

49. Hier rust / onze innig geliefde vader / K. Emor / overleden 19 September / 1899 / in den ouderdom van / 74 jaar.

50. Hier rust / onze lieveling / Josephine Bertha Schlickum / geboren 3 December 1900 / overleden 7 Juli 1901.

51. Hier rust / onze dierbare echtgenoote / en / moeder / Emma / diep betreurd door W. P. J. van der Chijs / en / kinderen. / Rust zacht lieve doode. (Volgens B. S. overl. 24 April 1918 Sarina, echtgen. van Wilhelmus Paulus Johannis van der Chijs).

52 . Hier rust Franz Matthieu Camille / Seerden / geb. te Gombong / 31 Dec. 1916 / over- 6 October 1917 / R.I.P.

53. Hier rust / onze lieveling / Alice Julienne van Haver/ geb. 30-1-18 / overl. 25-8-18 / Rust in vrede.

54. Hier rust / mijn lieve vrouw / Evertje Cornelia den Hoed / geb. 9 October 1892 / te Veenendaal / overl. 8 Februari 1922 / te Gombong / Joh. 11 : 26.

55. Hier rust / mijn lieve vrouw / Hielkje Hamer – v.d. Veen/ geb. 14 Juni 1883 te Augustinusga / overl. 27 Juni 1915 te Gombong/ en onze kleine / Jan / geb. 7 April 1914 te Lutten / overl. 20 Januari 1915 te Gombong.

56. Hier rust / Geertruida Maria v. Hoek / overl. 22 Mrt. 1922 / R.I.P.

57. Hier rust / mijn dierbare echtgenoot / K. W. F. van Vuuren/ geboren te Rotterdam / den 18e Juli 1855 / overleden te Gombong / den 27e Juli 19 15 / Rust in vrede. (Karel Willem Ferdinand van Vuuren) .

57. R.I.P. / Hier rust / onze geliefde echtgenoot / en vader / Carel Dirk Mens / geb. den 25e April 1874 / overl. den 8e november 1916 / Diep betreurd door zijn / echtgenoote en kinderen.

58. Ons kindje / J. H. Daam / A. E. Daam / De Jongh / 7 Oct. 1913.

59. Hier rust / onze dierbare echtgenoote / en moeder / Catharina Elisabeth / Johanna Clerkx / geb. Goos / diep betreurd door / H. G. Clerkx/ en kinderen / Rust zacht lieve doode. (Zij overl, 15 Oct. 1916).

60. Hier rust / H. P. H. Oudhoff / geboren 15-10-1844 / overleden 27-11-1907 / R.I.P.

61. Hier rust / Vrouwe / Louisa von Kriegenbergh geb. Landskroon / geboren 23 Dec. 1838 / overleden 27 Oct.1903 / echtgenoote van/ D. J. Von Kriegenbergh.

62. Hier rust / Maria Louisa Mehlbaum / geb. den 7den September 1829 / overl, den 15den Februari 1912.

63.Hier rust J.H.A. Swaving geb. Jonkv. Van den Bosch / overl. 13-4-‘76 / Hare dankbare kinderen. (Jkvr. Johanna Henrietta Adolphine v.d.Bosch huwde Jaques Henri Swaving en overl. Kretek bij Karanganjar).

64. Hier rust / onze lieveling / Flora Brouwer / geb. 24 September 1911 / overl. 28 November 1918.

65. Hier rust in vrede Geertje Brouwer/geb.23 Juli 1884/ overl. 14 Mei 1894.

66. Hier rust in vrede/Esperanca Mathilde Brouwer / geb. 25 Jan. 1868 / overl. 31 Mei 1894.

67. Hier rust / mijn dierbare echtgenoot / Mr. Marinus Albertus Fak Brouwer / in leven president van de Landraden te / Karang-Anjar en Keboemen / overleden te Gombong den 23 Februari 1916.

68. Hier rust / onze innig geliefde moeder, behuwd- groot- / en overgrootmoeder / Leenah Horst /-Pieterbaboe / geb. 30 Nov. 1844 / overl. 13 Nov. 1896 / Rust zacht lieve moeder.

69. Hier rust / onze innig geliefde / vader, behuwd- groot- / en overgrootvader / Cornelis Horst / geb. 3 Nov. 1834 /overl. 21 Juli 1913 / Rust zacht lieve vader.

70. Hier rust / Albertine Cornelia / de Lyon / geb. 9 Juni 1899 / overl. 5 October / 1899.

71. Hier rust / onze lieveling / Annie v. Groningen / overleden 27 Febr. / 1903 / Hare liefhebbende ouders.

72. Hier rust / Floris Kraake / geboren te Utrecht / 23 Juni 1824 / overleden te Gombong / 9 October 1886 / Zijne dankbare kinderen.

73 . Hier rust/ Jansje Cornelia / Swart / geboren……… Maart 1887 / overleden 16 Juni 1888.

74. Hier rust / Louis Joseph / Verhoeff / geboren 26 Augustus / overl. 25 November / 1887.

75. Alexander Bretanicus / Frederikus Pieplenbosch / geb. 13 Mei 1874 / overl. 4 Novemb. 1880.

76. Hier rust / mijn geliefde zoon / Frederik van der Helm/ geboren op den 2en November 1914 / op het eiland Noesakambangan / Djoembling Tjilatjap / en overl. 1st. Juli 1916 / te Gombong / R.I.P.

77. Hier rust / mijn geliefde zoon / Hendrik van der Helm/ geboren op den 2en November 1914 / op het eiland Noesakambangan / Djoembling Tjilatjap / en overl. 24 Mei 1916 / te Gombong/ R.I.P.

78. Hier rust / Theodora Paula Jaklofsky / geb. 11 Dec. 1915 / overl. 13 Mrt. 1917.

79. Hier rust / J. J. Geelhoed / geboren te Dordrecht / den 4en Maart 1821 / overleden te Gombong / den 16en Juli 1880.

80. J. J. Koolen / geb. te Schijndel N. B. / 22-7-1872 / overleden/ 12-1-1917 / R.I.P. ( Jan Johannes Koolen)

81. Hier rust / mijn geliefde vader / J. A. Marcus geb. 12 Oct. 1818 / overl. 21 Oct. 1886.

82. C. A. van Roon / in lev. sgt. maj. adm, / geb. te ‘s Gravenhage / 21-4-1884 / overl. te Gombong / 14-9-1916 / R. 1. P. / Zijne kameraden.

83. Hier rust / het stoffelijk overschot / van / G. P. de Chauvigny/ de Blot/ geb. de Brie.

84. Hier rust / Albertina Walthie / geb. den 27 April 1916 / overl. den 16 April 1917.

85. Hier rust / D. Remmer / geboren / 24 Augustus 1836 / overleden / 7 Juni 1898 / Zijne kinderen.

86. Hier rust / Maria Catharina / Wedding / geboren den 19 November 1841 / overleden den 11 Mei 1867.

87. Hier rust / Johanna Christina / Pantoe / weduwe van wijlen den 2en luitenant / H. Wedding / geboren den 16 April 18.8 / overleden den 2 Januari 1858.

88. Hier rust / P. E. P. J. W. / den Exter van den Brink/ geliefde  echtgenoote / van / F. C. Vervloet / geboren / den 3e Januari 1835 te Vlaardingen / overleden / den 4e October 1873 te Gombong.

89. Hier rusten / Johannes Schokker / geboren 15 Februari 1820 / overleden 24 Maart 1895 / en zijn geliefde kleindochter / Johanna Hermana Preis / geboren 5 Augustus 1878 / overleden 15 Juli 1881.

90. Hier rust / vrouwe / Geertruida Deelken / geboren 2 Augustus 1823 / overleden 23 Juli 1851 / geliefde echtgenoote / van den / majoor der Infanterie / D. Homan.

91. Hier rust / Marie Schäeffer / geb. den 25-6-21 overl. den 2-9-22 / te / G.B.

92 Hier rust/Antoinette Engeline Tall / geboren 25 December 1884 / en / overleden 19 Februari 1885.

93. Hier rust / onze lieve / echtgenoot en vader / Dirk Daniel Pieters / overl. 17 December 1919.

94. Hier rust / L. Joachim/ geboren / den 7 September 1800 / overleden / den 7 July 1857.

95. Hier rust / Sophia Th. M. Eland – Osirius / geb. den 24 October 1861 / overl. den 21 Februari 1886.

96. Hier rust / Vrouwe / Sara Collardd / geboren 3 Juni 1855 / overleden 13 Sept. 1887 / geliefde echtgenoote van / L.P.A. Collard / commandant / korps pupillen.

97. Cooke.

Op bovenstaande lijst komen NIET voor de graven van Heffelaar en Poepaart. ATTENTIE: OP ALLE FOTO’S WAAR IK DE NAAM “BAMBANG IRWANTO” HEB GENOEMD, DIENT GELEZEN TE WORDEN: “BAMBANG IRWANTO SOERIPTO” EN DRAAGT ZIJN COPYRIGHT.

PERHATIAN: PADA SEMUA FOTO DI MANA SAYA TELAH MENYEBUTKAN NAMA “BAMBANG IRWANTO” HARUS BACA: “BAMBANG IRWANTO SOERIPTO” DAN MEMAKAI HAK CIPTANYA.

Hieronder heb ik een aantal foto’s geplaatst overgenomen van de website zoals genoemd op de eerste foto van het voor aanzicht van het Fort van der Wijck hieronder. De begraafplaats ligt er vlak bij.

Het vooraanzicht van het kerkhof:

Foto onder: De kalender wijst de maand oktober 2019 aan en zie: de rijst is geoogst en hoogstwaarschijnlijk is de padi al tot beras gestampt. Sommige bomen hebben ook hun groen verloren terwijl de Kemboja staat te bloeien.

Tot slot nog een beeld van een graf wat door erosie van de aangrenzende kali langzaam aan het verdwijnen is. Wie er ook in moge liggen, God hebbe zijn of haar ziel in eeuwige vrede. Triest, aangezien het me doet denken aan de graven van mijn ouders. Pa’s graf is nu een fundament van één of ander kantoor geworden en ma’s graf is geruimd ten behoeve van later begravenen die ook een plaatsje nodig hebben. Vele jaren geleden heb ik hen beiden nog gedag kunnen zeggen en vertrok ik op reis naar een koud land waar blanke toppen der duinen schitteren in het zonnelicht….maar voorlopig is het nog steeds winter vandaag 9 maart 2016 en zie ik geen zon, doch slechts grijze wolken.

Terug naar boven