Eikema, H.A.C.

Hermine Antoinette Caroline Eikema. Geboren (erkenning) 6 mei 1893 te Soengei Slan en overleden op 25 jan 1907 te Pangkapinang. (De almanak 1908/24 zegt: Hermine Antoinnette Caroline Eikema).

Zij had meerdere broers/zusters.

Haar ouders waren Anton Eikema (O.N.G.) Mijnbouwkundig Hoofdopzichter en A. Eikema-Hoo Sang Moy. Vader Anton overleed te Pangkalpinang op 16 okt 1937 te Pangkalpinang in de leeftijd van 68 jaar en zijn weduwe overleed op 29 april 1950 te KOBA op 77 jarige leeftijd. Haar overlijdens advertentie werd getekend door haar nichtje Hermine Antoinette Pleijte geboren Eikema en haar man Alexander Marinus Pleijte en tevens door haar neef de heer H.A.S. Eijkema en vrouw en kinderen.(De heer H.A.S. Eikema was ook werkzaam geweest in de mijnbouw.)

De graven van Anton en zijn weduwe zijn niet te traceren, ook niet in het begraafboek. Zijn weduwe mevr. A.Eikema-Hoo Sang Moy zou elders op het kerkhof KOBA Bangka (zuidelijker van Pangkalpinang) kunnen rusten. Maar zij zou ook kunnen rusten op het Chinese kerkhof van Pangkalpinang.

Echter op dit Europese kerkhof van Pangkalpinang zijn ook twee Chinese graven gelegen en wellicht is één dezer graven haar laatste rustplaats??

In Muntok stierf 25 maart 1876 de heer Harmen Eikema. (Deze persoon zou de vader van Anton geweest kunnen zijn.)

Moge zij eeuwige rust en vrede hebben

UPDATE:

Onderstaande heb ik opgezet ter ere en respect van de familie Eikema uit voormalig Ned. Indië te Bangka en hun nazaten.

Toen ik bezig was met de pagina Pangkalpinang deel 2 en met name met betrekking tot het graf van Hermina Eikema had ik nog helemaal niets in de gaten wat betreft de naam EIKEMA…totdat er iets me te binnen schoot en ik besloot derhalve mijn aandacht wat meer te vestigen op het graf van Hermine en haar achtergronden.

De historie van de familie Eikema in Bangka en een nazaat de heer Anton Eikema te Surabaya.

Het was op 18 juli 1858 te Medemblik dat HARMEN EIKEMA ( op de dag des huwelijks was hij 30 jaar oud, derhalve geboren circa 1828) in het huwelijk trad met CATHARINA MARGARETHA DIERMANS(E). (Zij was geboren Middelburg 19 sept 1832 en overleden Dordrecht 18 juli 1901 aan de Wijnstraat nummer 35.)

Hij was stuurman koopvaardij en Medemblik telde destijds aardig wat zeelieden en op 12 mei 1864 voer Harmen Eikema als eerste stuurman uit Rotterdam richting Batavia, gemonsterd op het barkschip BEZOEKI onder kapitein Reckers. (Het echtpaar woonde waarschijnlijk al in Rotterdam.)

en advertentie met betrekking tot het barkschip BEZOEKI, welke in 1853 was gebouwd en ook dienst had gedaan als troepentransport schip voor de soldaten voor de KNIL.(Er konden 120 man mee op deze bark) en nog wat lading.

Om welke reden dan ook is onbekend, maar toen het barkschip BEZOEKI in het najaar van 1864 te Batavia afmeerde, stond Harmen Eikema ook paraat op de loopplank met zijn plunjezak en deserteerde met onbekende bestemming. Wellicht ruzie met de kapitein? En gedacht: ik pak wel een andere schuit terug, maar nooit van gekomen?

Een andere mogelijkheid zou geweest kunnen zijn, dat hij vooraf zijn a.s. verblijf te voormalig Ned.Indië al had besproken met zijn broers Johan Coenraad Eikema en Jasper Eikema. Deze twee broers hadden zich ook gevestigd te Semarang (Kendal) en waren werkzaam in de cultuur. Johan Coenraad verschijnt voor het eerst in de almanak nummer RA1865, hetgeen geweest kunnen zijn, dat deze broer samen met Harmen op de Bezoeki (als passagier) had meegevaren. Broer Jasper verschijnt een paar jaren later pas in de almanakken. (Voor het totale familieverband kan men zich wenden tot de website https://gw.geneanet.org/willemsens). Hun ouders waren: Nanning Eikema en Johanna Elisabeth Sigerist.

Hieronder een scan van de stamboom:

In 1873 duikt Harmen voor het eerst dan op te Bangka Muntok, want volgens de almanak RA1874 wordt zijn naam vermeld als inwoner te Bangka, echter zonder voornaam en in de RA1875 worden dan de volgende kinderen vermeld:

  1. Jacoba Eikema erkend op 4 sept 1867. Jacoba overleed als 17-jarige op 29 febr 1884.(Bij haar geboorte vermeld de almanak dat zij NJACOBA heette).
  2. Anton Eikema erkend op 1 okt 1869. Over Anton en Herman zal ik hieronder verder in detail treden.
  3. Herman Eikema erkend op 6 jan 1874.

Er zullen best wel meerdere kinderen geweest zijn, aangezien er behoorlijk wat jaren zitten tussen Jacoba en Herman, doch ik heb deze niet kunnen vinden.

Saillant detail: De echtgenote van Harmen Eikema – Catharina Diermans(e) heeft alle jaren lang gewacht op de terugkeer van Harmen, doch waarschijnlijk nooit meer iets vernomen. Zij heeft wel in totaal 3x een deurwaarders exploot laten plaatsen om zekerheid te krijgen, dat Harmen overleden was. (Zie scan boven).  Het eerste exploot was in 1875, het tweede vlak voor de dood van Harmen in 1876 en de derde een jaartje later dacht ik. Echtgenote Catharina stierf in 1901 te Dordrecht.(Gemeente archief Dordrecht). Zou zij contact hebben gehad met de broers Johan Coenraad en Jasper te Semarang? Zouden die broers ook nooit meer iets gehoord hebben van Harmen?

Hoe het ook geweest moge zijn, Catharine gaf de hoop niet op en op de akte van overlijden, stond dat ze nog steeds gehuwd was met Harmen Eikema.

Zou zij van verdriet gestorven zijn? Want op 20 juni 1901 – bijna een maand eerder – stierf te Rotterdam haar één jaar oudere zuster Maria Adriana Diermanse gehuwd met Anthony Jan de Braal. (Rotterdam Gemeente archief.)

Hieronder (Google View) het pand Wijnstraat 35 te Dordrecht welk in 1732 werd gebouwd. Het staat scheef als de toren van Pisa bekant. Anno 2032 bestaat het 300 jaren. De toegang is links de bruine deur met de 4 glazen ruitjes, tussen de twee blauwe deuren in. Ik vermoed dat mevr. Diermanse destijds een etage had gehuurd, aangezien het een groot pand is.

In 1931 verschijnt er een advertentie geplaatst door Anton en het betreft een oproep aan Herman Eikema inzake zijn deel van een erfenis.

Wat blijkt? Herman verdween op 2 jarige leeftijd naar Palembang en niemand vernam nog iets van hem. Zie scan hieronder. 1876 is ook het jaar van overlijden van Harmen Eikema, hun beider vader, die op 25 maart 1876 te Muntok overleed. Mijn vraag rijst: Zou Herman dan door zijn moeder meegenomen zijn naar Palembang? Waarom dan de andere 2 kinderen niet? Waar verbleven zij dan? Over wiens erfenis wordt gesproken in 1931? 55 Jaren na zijn verdwijning??? Anton zelve overleed in 1937. Wat zou er van Herman terecht gekomen zijn? Oud geworden? Gezin gesticht? Of jong gestorven?

Hoe het verder ook geweest moge zijn, Anton vindt zijn beroep en betrekking in de tinmijnbouw en wordt later gepensioneerd als Hoofd mijnbouw opzichter.

De hierna volgende informatie inzake de kinderen van Anton Eikema, heb ik ten dele (grotendeels de namen van de kinderen) verkregen van de kleinzoon van Anton Eikema, die vernoemd is naar zijn grootvader en anno febr 2018 in Surabaya woont. Waar van toepassing heb ik de informatie aangevuld en gecorrigeerd aan de hand van de beschikbare bronnen, zoals de almanakken, archieven van gemeentes en de www.kb.nl m.b.t. de krantenberichten.

Hij huwde 1) op ?? met de mevrouw Ho A Djin waar hij de volgende kinderen bij kreeg:

  1. Harmen Antoine Sebrand Eikema, geboren circa 1891 en hij was gehuwd met mevr. Julia Djidie. Harmen Antoin Sebrand overleed te Enschede op 5 juni 1957. (Archief Enschede.) Harmen A.S. was ook werkzaam in de tinmijnbouw als opziener. Zie scan onder.
  2. Hermine Antoinette Caroline Eikema, geboren op  6 mei 1893 en overleden op  25 jan 1907 (zie foto’s graven).

Echtgenote Ho A Djin overleed en Anton huwde ten 2de) met het zusje van zijn eerste echtgenote geheten Ho Sang Moy.

Bij deze tweede echtgenote kreeg Anton Eikema de volgende kinderen, maar na rijp beraad van Anton te Surabaya, kunnen de kinderen hieronder genoemd 4) 3) 5) en 6) ook van de eerste echtgenote zijn geweest.

4) Richard Steven Lewis, geboren 30 april 1898 Pangkalpinang. Ongehuwd. Trad in dienst bij het gouvernement. werd buitengewoon ambtenaar, deurwaarder en secretaris te Pangkalpinang, Makassar, Kupang Timor en laatstelijk bekend in deze functie t/m RA 1941. Daarna uit beeld. Ging in juni 1928 met groot verlof naar Amsterdam met de Christiaan Huijgens (derde reis pas van het schip, maidentrip was februari 1928). Richard overleed te Waingapoe Sumba tijdens dienstverband op 21 jan 1933 volgens stamkaart O.I. ambtenaren…. En zoals gewoonlijk staat hij dan in de RA t/m 1941 Adressen nog steeds te boek… What a mess as usual met dat registreren door ambtenaren. Zie onderaan voor de scan van zijn stamkaart.

3) Fanny Hellen Elisabeth (geboren 7 nov 1895 Djeboes) gehuwd op 26 okt 1917 met Carolus Frederik Willem Haakmeester. (Hij werd geboren 30 juli 1883 te Rotterdam.) 

De heer Haakmeester was Hoofdpakhuis- en Betaalmeester bij de Bangka Tin mijnen. In juni 1933 eervol op verzoek uit ’s lands dienst.(Lees : Met pensioen.) Het echtpaar maakte diverse reizen naar Nederland wegens groot verlof. Op 7 okt 1920 kwamen zij te Rotterdam(Kruiskade 1a inwonend – bij familie want Carolus was Rotterdammer van geboorte)  aan en gingen op 11 maart 1921 weer terug naar Indië.  Zij maakten een tweede reis en woonden vanaf 15 aug 1929 t/m 14 april 1930 in Den Haag Klimopstraat 150. Na pensionering verhuisde het gezin wederom naar Den Haag en vanaf 4 aug 1933 vestigden zij zich in Den Haag in de Buys Ballotstraat nummer 8. Op 29 april 1935 verhuisden zij naar de Egelantierstraat nummer 29. Het gezin had de volgende kinderen:

a) Joseph Anton geboren 19 aug 1918 te Blinjoe,

b) Freddy Carl geboren 25 febr 1922 Pangkalpinang en

c) Bob Willem geboren 18 juni 1923 te Pangkalpinang.

De drie zonen waren jazz musicus en verhuisden later naar Nice en Monaco Frankrijk. (Mededeling Anton Eikema uit Surabaya, kleinzoon van de hier genoemde vander van deze kinderen in deze rij genoemd.)

5) Jacobus Antonius Hermanus geboren 25 okt 1900 (Adresboek RA 1906) en gehuwd (in 1941) met een dochter van de politie man Ahmad Bin Jimbar te Pangkalpinang, geheten Raden Siti Ajunah (AJOENAH volgens oude spelling) en zij scheelden 17 jaar in leeftijd. Vader Jacobus was bevriend met de politieman. (bron Anton Eikema Surabaya).Jacobus heeft echter vastgezeten in het kamp en volgens de kampkaart was hij geboren op 25 okt 1902 ??? Het geboorte(erkennings)jaar 1902 is echter van toepassing op broertje Willy Robert Marie volgs RA1906 ???? Zie verder hieronder de scans van de kampkaart en het adresboek RA 1906.

Uit dit huwelijk werd geboren de heer Anton Eikema, geboren te Batavia 1945, anno 2018 lid en raadgever van de Indoclub te Surabaya en naaste medewerker van Eddie Samson; gepensioneerd maar nog werkzaam als adviseur van een gerenommeerd bedrijf te Indonesia. Kleinzoon Anton is ook medewerker van de Rotary Club te Surabaya en verleent assistentie bij de behandeling (Inplan apparaat) en begeleiding van doofstomme kinderen en welk in samenwerking is met het ziekenhuis van de Indonesische Marine.

6) Reinier, vermoord door of de Japanse bezetters of door de Pemuda’s tijdens de Bersiap periode. Verdere gegevens onbekend online.

7) Wies (Louise??) (L.E.C. Eikema) gehuwd met de heer Johannes (Jan) Wieringa. In 1976 woonden zij in Zwijndrecht. Archief Dordrecht/Zwijndrecht heeft geen verdere gegevens online.

8) Willy Robert Marie, geboren 21 okt 1902 en overleden Den Haag 11 aug 1976 in de leeftijd van bijna 74 jaar. Verdere gegevens ponline onbekend.

9) Tweeling met 10) zijnde Freddy en

10) Tweeling met 9) zijnde Ferdy. Volgens de familie overlevering waren beiden vliegeniers en in de oorlog neergeschoten. Bron kleinzoon Anton Eikema Surabaya. Geen verdere gegevens bekend.

Hiernavolgend enkele scans betrekking hebbend op het familie gebeuren. Waar mogelijk heb ik de scans voorzien van kommentaar of aanvullende details.

De scans van de kampkaart van Jacobus Antonius Hermanus Eikema en een uittreksel van de RA1906 met de verschillen in geboortedatums.  Volgens Anton’s kleinzoon, was Jacobus 1e gehuwd met mevr. Ho A Djin en vanaf het derde kind was zijn tweede echtgenote een zusje, namelijk Ho Sang Moy. Echter, Jacobus was het vijfde kind en op zijn kampkaart staat dat zijn moeder Ho A Djin was…..Volgens de overlijdens advertentie van broertje Willy Robert Marie was hij 73 jaar in 1976, dus dat klopt dan wel weer met de geboortedatum volgens RA1906…..vraagtekens vraagtekens vraagtekens. Ik hou het erop, dat de RA1906 juist is wat betreft de geboorte data.

 

De stamkaart van Richard Stephen Lewis Eikema. Vlgs stamkaart overleden 21 jan 1933 en volgens registeralmanakken geregistreerd t/m de RA adresboek Kleian 1941… rarara.

De overl. adv. van Willy Robert Marie Eikema, geplaatst door zus Fanny en zus Louise (Wies) te Nederland en vader van Anton Eikema in Indonesia en overige familie. Hij was volgens de RA adressen opzichter gevangenis Pekalongan. Voorheen werktuigkundige KPM (jaren 1930) en woonachtig Batavia.

De verblijfkaart van Fanny Eikema en Carolus Haakmeester in Den Haag.

De overlijdens advertentie van mevr. A. Eikema – Ho Sang Moy (tweede echtgenote van de heer Anton Eikema). Tijdens overlijden was zij 77 jaar oud in 1950, hetgeen aanduidt dat zij circa 1873 geboren moet zijn. Persoonlijk merk ik iets vreemds op aan de advertentie… waarom staan de namen van de biologische kinderen er niet bij? Of zouden zij een aparte advertentie geplaatst hebben? Ik heb die niet kunnen vinden. De famile Pleijte moest naturalisatie aanvragen toen zij naar Nederland gingen. Mevr. Hermine Antoinette Pleijte-Eikema ( geboren Belinjoe 7 febr 1922 en vernoemd naar haar jong overleden tante) was een dochter van H.A.S. Eikema en zij huwden in 1943 te ??.(Waarschijnlijk Muntok, aangezien het oudste kind aldaar is geboren.) Hij was Alexander Marinus Pleijte geboren te Bandung 14 dec 1917 en overleden Eindhoven 26 febr 1988. Dit echtpaar had 5 kinderen. (Oudste kind geboren in Muntok en de overige 4 allen te Semarang geboren.)

Bron: http://www.ancestors.nl/desc.asp?MyID=3180

Het 40-jarig jubileum van de heer Anton Eikema, grootvader van de “huidige” heer Anton Eikema te Surabaya.

Een uittreksel van de gemeente Enschede met betrekking tot het overlijden van de heer Harmen Anton Sebrand Eikema (oudste zoon van de heer Anton Eikema uit zijn eerste huwelijk) met aanduiding van de naam van zijn echtgenote mevr. Julia Djidie.

Dan hiernavolgend enkele foto’s van Anton Eikema, een nazaat van de stuurman Harmen Eikema, kleinzoon van Anton Eikema en zoon van Jacobus Antonius Hermanus Eikema, gewaardeerd medewerker van De Indoclub te Surabaya en gerespecteerd hoofd van zijn familie. De foto’s zijn afkomstig van FaceBook en ik heb toestemming gekregen om de foto’s te dupliceren en op deze pagina te plaatsen. Mijn dank ervoor.

Anton met echtgenote.

Anton met familie.

Anton links, midden Eddie Samson en ernaast Yan en rechts Marcus Dirgo tijdens een gezellig eetpartijtje. Wat mij opvalt en wat mij thuis vroeger ook altijd werd geleerd en wat ik tegenwoordig hier in Nederland nooit meer zie is het volgende:

Als men klaar is met eten, doet men het bestek omgekeerd op het bord.  Één van die vele oude Indische rituelen die langzaam aan uit ons moderne leven zijn verdwenen…. Sic Gloria Mundi ook wel vertaald als: Zo vergaat ’s werelds Grootheid.

Anton Eikema uit Surabaya, een nazaat van een Nederlandse familie Eikema, een geslaagd zakenman en onder andere ook een weldoener voor doofstomme kindertjes. Dank voor je informaties welke mij in staat stelden om een stukje Ned. Indische historie voort te laten leven…….

Terug naar boven