Stokhuyzen, F.

  1. Stokhuyzen, geboren 24 feb 1855 en gestorven te Soerabaja 30 okt 1892. De almanakken geven geen nadere gedetailleerde informatie over F. Stokhuyzen. Aan de grafsteen is ook niet veel te herleiden. Zou hij soms de genoemde scheepskapitein zijn zoals genoemd in de opsomming hieronder? Vrijgezel varensgast? Geen tijd voor een huwelijk? Voornaam voluit misschien Frederik ?
  1. Javabode 29 jan 1891: Aangekomen vreemdeling van Tandjong Priok te Hotel des Indes: de heer F.J. Stokhuyzen. (Zou hij dezelfde zijn als de passagier onder 5 genoemd?)
  2. Diverse scheepstijdingen kranten: Een scheepskapitein genoemd Stokhuyzen.
  3. Leydse courant 26 juli 1865: Mede ondertekening door F. Stokhuyzen in een rouwadvertentie van Catharina Barbara Herdingh te Leijden + 20 juli 1865. Deze F. Stokhuyzen zal echter NIET dezelfde zijn, aangezien de F. Stockuyzen in 1880 te Leijden stierf. Misschien een oom/neef?
  4. Algemeen Handelsblad 20-2-1884: Mede ondertekening door F. Stokhuyzen in een rouwadvertentie van Abraham Stokhuyzen + 17-2-1884 te Leijden…Deze F. Stokhuyzen zal echter NIET dezelfde zijn, aangezien de F. Stockuyzen in 1880 te Leijden stierf. Misschien een oom/neef?
  5. Diverse scheepstijdingen kranten vertrokken passagiers: Luitenant ter zee 1ste kl. F.J. Stokhuyzen op schip Jupiter welker kapitein is genaamd Stokhuyzen.
  6. April 1892: Het zeilschip Cornelia Elisabeth vat vlam op de rede van Batavia komende van Soerabaija. De gezagvoerder is kapitein Stokhuyzen.

Er was ook een Willem Anton Frederik Stokhuyzen, ook wel genaamd Kick Stockhuyzen, geboren te Soerabaja op 7 okt 1930 en overleden te Voorburg, die wat van doen had met politiek, radio en televisie. (o.a. Het programma Ja Natuurlijk.) Meer lezen over Kick? Klik dan hier.

Juiste aanvullingen/correcties heden 18 mei 2014 gekregen van Boeroeng, waarvoor dank. Ik laat bovenstaande extra informatie staan, ten faveure van eventuele zoekenden naar meer info over de naam Stokhuyzen. Zie onder voor nadere details over dit graf:

Klik voor een vergroting

Frederik Stokhuyzen, geb. Leiden 24 Febr. 1855, onder-Directeur Ned. Ind. Industrie te-Soerabaja, overleden Malang 29 Oct. 1892, trouwt Soerabaja 7 Juli 1890 Adelaide Jacoba Heyning, geb. Koedoes 11 Aug. 1869; overleden ald. 15 Febr. 1915, dr. van Gerard Christiaan Heyning en Francina Louisa  Herderschee. Uit dit huwelijk: Frederika Stokhuyzen, geb. Leiden 14 April 1893,  overl ald. 28 Jan. 1914. Vader Frederik heeft de geboorte van zijn dochter Frederika niet mee mogen maken.

De ouders van Frederik Stockhuyzen waren:  Frederik Stokhuyzen, geb. Leiden 4 Maart 1815, koopman en lid Gem.-raad ald., t Leiden 4 Juli 1880, tr. ald. 22 Sept. 1842 Helena Catharina van Putten, geb. Leiden 29 Maart 1821, t ald. 29 April 1887, dr. van Willem van Putten en Helena Catharma Greve.

Als extra informatie van Boeroeng verkregen: Francina Louise Herderschee is een dochter van Barend Herderschee en Emilie Vitalis:Vla. Bernardus Herderschee, ged. Amsterdam 11 okt. 1776, kruidenhandelaar ald., t na 6 mei 1819, tr. Amsterdam 11 dec. 1808 Johanna Elisabeth Hartgers, ged. Amsterdam 16 jan. 1789, t Hamburg 13 sept. 1860, dr. van Willem en Geertruij van Bemmel, zij hertr. Batavia 27 jan. 1822 Pieter Frölecke en tr. 3e Batavia 2 april 1829 Jan van Dijk. Uit dit huwelijk behalve 1 jonggestorven zoon: 1. Barend Herderschee, geb. Amsterdam 4 febr. 1810, controleur 2e kl. landelijke inkomsten Directie over de Kultures te Kediri (Oost-Java), administrateur suiker- en koffieonderneming Limbang (Pekalongan, Midden-Java), t Batavia 15 dec. 1869, tr. le Soerabaja 30 nov. 1836 Jacomina Aletta Buutendag, geb. waarsch. Kaap de Goede Hoop 1820, t Kediri 17 sept. 1840, dr. van Johan Hendrik en Anna Glaudina Louisa Aspeling; tr. 2e Pekalongan (Midden-Java) 15 maart 1843 Emilie Vitalis, geb. 1 dec. 1819, ged. Cheribon 8 april 1821, t Pekalongan 13 april 1850, dr. van Louis en Francina Elisabeth Rieman.

Terug naar boven