Zusters Ursulinen

Peneleh Kerkhof Surabaya anno 2014.

Makam Peneleh Surabaya 2014.

Een foto reportage met foto’s van maart april 2014, van Nathallia Fidrawati – Al haar foto’s zijn Copyright. Verboden ongevraagd te dupliceren, tenzij schriftelijk toestemming is gevraagd en verleend. U gelieve dit te respecteren. Ojo jiplak !!!!! Do not copy unauthorized. !!!! Mind: you will be haunted by me, being an angry executing prosecutor, instead. !!!! Oh, by the way: I am granted by Nathallia Fidrawati to make use of the pictures on this site.

Zie ook haar Facebook account en zoek onder de naam Nathallia Fidrawati. Zij heeft een kleine 1000 foto’s ge-openbaard.

Waar mogelijk heb ik sommige foto’s voorzien van commentaar.


Zusters Ursulinen: Eerst een fragment over het vertrek naar voormalig Nederlands-Indië van enkele zusters.

– NAAR DE MISSIE.
Zooals het ‘Huisgezin’ mededeelt, zijn Vrijdag jl zes eerw. Zusters Ursulinen uit het klooster Mariaoord te VUGHT maar de missie van Nederlandsch-Indie vertrokken, met het stoomschip KAWI, terwijl drie Zusters nog deze maand met de WILIS naar Ned.Indie zullen vertrekken, daar er op de KAWI geen plaats meer was voor alle negen Zusters. Deze religieuzen zijn bestemd voor de huizen der Ursulinen te Noordwijk (Batavia), Buitenzorg, Soerabaja, Malang en Bandoeng.
De namen der Religieuzen zijn:
* Mère Fernanda (Dickhaus), Munster; [per Kawi]
* Mère Bernard (Maucel), Mortain; [per Kawi]
* Mère Hedwig (Schultes), Keulen; [per Kawi]
* Mère Angela (Bal), Amsterdam; [per Wilis]
* Mère Cordula (van der A), Den Haag; [per Kawi]
* Mère Agnes (van Houts), Deurne; [per Kawi]
* Mère Berchmans (van Gog), Deurne; [per Kawi]
* Soeur Angeline (Fleuren), St. Anthonis; [per Wilis]
* Soeur Elisabeth (van Helvoort), Vlijmen; [per Wilis]
Deze kleine kolonie zal een groote aanwinst zijn voor de huizen op Java, daar de Zusters ook 4 aken middelbaar onderwijs meebrengen, daarenboven een goede gezondheid, jeugdigen krachten en een grooten ijver.
De afscheidsplechtigheid in de kapel van Mariaoord Vrijdagochtend was zeer indrukwekkend. De weleerw. pater Merten S.J., missionaris in Ned-Indie, thans met verlof hier te lande (vertoevende in het retraitehuis te VUGHT), deelde aan de vertrekkende Zusters de Missiekruisen uit en gaf haar voor het laatst den zegen met het Allerheiligste.
[Het Centrum 1913_11_04_0_03 ]

B2187: Het graf van Mére Louise, eerste overste: “Van hare dankbare leerlingen.”

Uit de Indische almanak een lijst van zusters die in het grote verzamelgraf zijn bijgelegd met hun officiële burgerlijke geboortenamen. Deze info voor diegenen die op zoek zijn naar hun gegevens over hun voorouders en familie. (Kakek dan nenek moyang.)

Meer foto’s vindt u op de pagina Zusters Ursulinen van Krancher dot Com.

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven