Dieng Bronnekam

Het Dieng plateau, de zwavel krater en de controleur EMILE PARRY BRONNEKAM.

Door een paar toevallige gebeurtenissen in mijn leven, besloot ik iets te wijden aan de heer Emile Parry Bronnekam.

Recentelijk kwam ik in gesprek met iemand over het Dieng Plateau te Wonosobo, het bekende toeristische en historische oord en ongeveer tezelfdertijd kwam ik in bezit van een deel van de privé correspondentie van WILLIAM NEATE CHAPMAN gericht aan zijn familie in Engeland uit 1834 en verhalend over zijn verblijf te Kedu/Magelang/Semarang in de periode 1822 tot zijn dood in 1838 te Kedu.

WONOSOBO, ooit eens een centrum van de Hindu religie en een stuk of 8 tempels herinneren aan die tijden en er is geen reisbureau of één of andere toeristische bedoening die haar clientele niet naar deze plek voert, want één ding is zeker: Het is er mooi, Indonesia’s natuur op zijn best.Zoek de plaatjes maar zelf op via Google.

Het plateau, het meer, de zwavelkrater gevuld met giftige zwavelgassen, de silhouetten van het omringende gebergte en het koele klimaat…..

En de krater gevuld en de giftige zwavelgassen uitstotend en op zijn Indonesisch – (as usual – serampangan als maar heef gheluid tog?) – het veiligheidshek dat natuurlijk geen drol voorstelt……

Uiteraard, daar waar de toeristen komen, wordt er een ietsje meer voor de veiligheid gedaan…..alhoewel… veel beter is het niet…want men heeft niet veel van het verleden geleerd…waar ik hiernavolgend over schrijf.

In de recentelijk verkregen correspondentie van William Neate Chapman vond ik een passage in een brief van oktober 1934 gericht aan Fanny zijn zuster in de UK, waarin hij verhaalde over een triest ongeval te Wonosobo. Het betrof de controleur Bronnekam. (In zijn passage spelde hij de naam van de controleur een ietwat verkeerd, doch het feit dat hij Wonosobo en het plateau erin betrok, maakte het me makkelijk om de juiste gegevens na te speuren.)

Zie fragment hieronder: (Ik heb de zin over de Oppas onderstreept, want as usual werd in de berichten destijds over lokalen NIET of bijna niet gerept, want het was toch maar een “inlander” toch????) William rept hierover in zijn brieven wel degelijk en zeer gedetailleerd en dat is opmerkelijk. Want dat doet mij ervan overtuigen, dat hij de Nederlandse taal heel goed beheerste, aangezien hij het bericht uit de Javasche courant letterlijk heeft vertaald.

In de Indische Navorscher vond ik een resume (geschreven door Leo Janssen???) over het gebeuren en daarmee was dan eigenlijk zo’n beetje het relaas bekend gemaakt.

En mede door het feit, dat een Engelsman de moeite neemt om dit tragisch gebeuren naar Engeland toe te brengen en Nederland het voor lief aannam, doe ik hiernavolgend enkele details over dit gebeuren en wat genealogische achtergronden over de betrokkenen.

De waarnemend Resident van Bagelen A.J. Ruitenbach, plaatste in de Javasche Courant van zaterdag 13 sept 1834 een ietwat meer gedetailleerde mededeling:  “Op de 20ste aug gingen ondergetekende (Ruiterbach) en controleur  Bronnekamp op inspectiereis afdeling Ledok om een uitgebrande krater op het Dieng plateau te bezichtigen. De grond waar de controleur met de linkervoet op stond brokkelde af waardoor de controleur in de brandende modder met zijn voeten in terechtkwam. Doordat de modder door de voet uiteenspatte en de druk vrij kwam, kreeg de controleur de brandende spetters op beide benen tot aan de knieën over zich heen, waardoor de benen sterk verbrandden. Hij overleed aan de verwondingen en bijkomend koudvuur.”

Louise bleef niet lang weduwe. Reeds op 12 okt 1845 overleed zij ook te Batavia.

Zij lag te Tanah Abang III begraven en slechts dit opschrift sierde haar graf:

LOUISE BRONNEKAM(P) GEBOREN DU PERRON OVERL. 12 OCT 1845.  (Let op de “p”)

Naast haar lagen haar vader en nichtje (kleindochter van haar vader) met de volgende opschriften:

LOUIS DU PERRON KOLONEL INFANTERIE  RIDDER DER WMO 4E KLASSE OVERL. 19 SEPT 1855 EN ZIJN KLEINDOCHTER AUGUSTINE THERESE DU PERRON OVERL. 1 NOV 1861 OP DEN LEEFTIJD VAN NOG GEEN 12 JAREN. (zij was geboren te Batavia 14 jan 1850).

Louise Lucretia werd vernoemd naar haar vader LOUIS du Perron en haar moeder Johanna LUCRETIA de Quartel. Zij was de oudste uit het gezin du Perron met in totaal 5 kinderen.

Nu hieronder iets over de familie BRONNEKAM

Volgens mij ter beschikking staande gegevens moet de vader van de verongelukte controleur de heer DIRK BRONNEKAM zijn.

Dirk Bronnekam was in elk geval ook werkzaam geweest te PONDICHERRY (in het Frans Pondichéry en sinds 2006 officiëel geheten PUDUCHERRY) en dit gebied was sedert 1673 in Franse handen en waarschijnlijk zullen velen denken: Huh Frans gebied in India? Ik dacht dat India een Britse kolonie was.

PONDICHERRY ligt zuidelijk van Madras en dicht bij het eiland Ceylon (SRI LANKA) alwaar ook LOUIS DU PERRON te COLOMBO geboren werd.

Helaas ben ik niet in staat om – zonder betaling – nadere gegevens in te zien in de ARRESTEN van de HOGE RAAD van PONDICHERRY 1816-1820 (Door Frankrijk uitgegeven) , maar daar heb ik slechts nog net kunnen lezen, dat “de zwager van Dirk Bronnekam…..” en toen hield het op tenzij ik 9 euro op tafel leg en da’s teveel van het goeie om het voor Jan Publiek te doen.

In elk geval verschijnt DIRK BRONNEKAM en PARRY BRONNEKAM in de almanak RA1828 te Padang, beiden schepen zich in naar Batavia in nov 1828 en verschijnen daarna regelmatig in de latere almankken.

DIRK werd lid Weeskamer in 1834 en gaat in 1836 met pensioen en er verschijnt een advertentie in de JC: De heer en mevr. Bronnekam verlaten Java. 24-2-1836. (Op weg naar????)

In 1841 en 1867 verschijnen er oproepen in de JC afkomstig van de Javasche Bank gericht aan nazaten omdat er nog een tegoed bij de bank berust met betrekking tot de rente op de Aflosbare Solosche Schuld.

De verongelukte controleur Parry Bronnekam was in 1831 2de Commies bij de Directie der Prod. Civiele Magazijnen en per januari (het jaar waarin hij huwde en overleed) werd hij controleur 3de klasse. Hij is dan 26 jaar oud en geboren circa 1808 te ???? Waarschijnlijk dan te India omdat Dirk Bronnekam in 1816 nog in de Frans Indiase almanakken verschijnt.

In de Ned. almanakken en aanverwante stukken heb ik geen verdere gegevens over de familie Bronnekam kunnen vinden, als slechts het feit dat geboren werd te Bagelan (alwaar in dat jaar 1832 Parry Bronnekam resideerde) op 10 okt 1832 het kind ZELIE BRONNEKAM.

Volgens deze website schijnt Zelie voluit geheten te hebben FRANCOISE ROSALIE ZELIE BRONNEKAM en deze site heeft wat met Isle de Maurice te maken. Ik heb het verder niet tot in detail onderzocht.

De vader wordt genoemd als GARRY BRONNEKAM, geboren tussen 1772 en 1814, en dat lijkt me dan niet moeilijk om vast testellen dat GARRY dus PARRY moet zijn en PARRY was geboren circa 1809, dus…dus …. dus ….

In elk geval schijnt Francoise Rosalie Zelie Bronnekam te PONDICHERRY gehuwd te zijn met FRANCOIS THEODORE (Geboren Pondicherry op 3 okt 1822)  op 1 juli 1850 en hoogstwaarschijnlijk met echtgenoot mee naar Madagascar vertrokken te zijn.

Ik vraag me dan wel af:

Als PARRY haar vader was geweest en gelet op het feit dat PARRY in 1834 huwde EN overleed, wie er dan voor de kleine Zelie heeft gezorgd? Parry’s weduwe???? Lijkt me stug, want dat zou de familie Du Perron waarschijnlijk niet goedgekeurd hebben…. Wie dan? De natuurlijke moeder uit 1832 ?? Hoe zou zij dan ooit erop gekomen zijn om Zelie de bindingen met PONDICHERRY wijs te maken. (Opa Dirk was aldaar werkzaam geweest toch?) Of zou opa Dirk de zorg op zich genomen hebben van de kleine Zelie en haar naar PONDICHERRY gebracht en grootgebracht hebben en later ter huwelijking met Francois Theodore????? Er is bekend dat Dirk en echtgenote in febr 1836 JAVA verlaten hebben, dus wellicht is deze familie naar PONDICHERRY teruggegaan ????? In Nederland kan ik geen sporen terugvinden van de familie Dirk Bronnekam.

Het dossier VAN DEN BOSCH vermeld 2 stukken inzake D. of P. Bronnekam. Ik zou zeggen: gaat uw gang bij interesse. http://www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA_2.21.028.ead.pdf 

Maar…. ik heb wel altijd een maar wat volgt, want er was ook een  Bronnekam te PADANG en hij had ook een dochter en hoe die dochter heette en wanneer ze geboren was en wie de moeder was is mij een raadsel.

In elk geval was deze heer Bronnekam in het jaar 1779 heel druk aan het varen van Padang naar Batavia en weer terug en hij deed zaken met iemand te Batavia, want in een brief gericht aan ???? verhaalt hij iets over geld dat overgemaakt was of zoiets EN hij was genegen om een cadeau voor zijn vriend en zakenrelatie mee te nemen, maar dat cadeau bracht nog wel moeilijkheden met zich mede als hij te Batavia zou binnenkomen. Of iets dergelijks van aard…. Maar, als ie toch al in Batavia was, dan zou Bronnekam het cadeau wellicht op de pasar kopen…..

En wat voor een cadeau????? Jazeker de Hypotheker, Bronnekam zou een paar SLAVEN meenemen… Attenooie, met zo’n cadeau valt niet te klooje.

Zou deze Bronnekam de opa zijn geweest van de verongelukte controleur Parry Bronnekam???? Of zou deze Bronnekam een oom zijn geweest of zoiets, want de hartelijke groeten worden verstuurd door vrouw en dochter en er wordt geen zoon genoemd.

Even recapituleren: In 1779 had deze Brommekam een dochter. Wellicht is Dirk ietsje later dan 1779 geboren? Dat zou dan wel kunnen, gelet op het feit dat de verongelukte controleur circa 1808 geboren moet zijn.

Staat allemaal in de scan hieronder die ik EERLIJK gekocht heb van het CBG á raison van 4 euro 50 voor 100 punten en deze brief kostte me 5 punten is dus 22,5 eurocent…. Mijnheer en Hoog Gagte Vrindt….

Maar….dan hebben we ook nog dit: http://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=10573&type=genealogy Hier wordt gesproken over het jaar 1790 te Padang: Weduwe Bronnekam met 1 zoon en 3 dochters. Tata tata tata. Ik vind het best zo.

 

 

Terug naar boven