Moordpartij Tjilegon

Ass. Resident Johan Hendrik Hubert Gubbels – gehuwd met Anna Elisabeth van Zutphen en hun twee kinderen (Elly en Dora) werden op 9 juli 1888 met vele anderen te Tjilegon vermoord. Onbegrijpelijk (voor mij) dat de Weeskamer Batavia pas in sept 1889 de zaak afhandelde wat betreft Oproepen debiteuren en crediteuren.

DIT IS GEEN GRAF. DIT IS EEN ZUIL en de foto is afkomstig uit Foto Zoekt Album nummer 862 pagina 52.

De tekst is van: Tropisch Nederland: veertiendaagsch tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Nederlandsch Oost en West Indië, volume 10 nummer 20 van 24 jan 1938. Pagina 317.

Na zijn vertrek in 1891 werd mijn echtgenoot daar als controleur geplaatst en hebben wij het ook steeds onderhouden tijdens ons verblijf aldaar tot 1893.9 3. In 1919 te Serang vertoevende, wilden wij er nog eens een bezoek brengen. Tot onze verwondering wist niemand der Europeesche inwoners iets van het bestaan der begraafplaats af. Wij reden er heen en vonden alles geheel overgroeid onder verschillende tropische gewassen en overschaduwd door waringins. Wij bevalen ze echter aan in de zorg der autoriteiten ter plaatse, opdat deze rustplaats, die door den heer Engelenberg met zooveel piëteit werd aangelegd, steeds in behoorlijken staat zal blijven. Kunnen deze plaatsen niet op de monumentenlijst gezet worden, opdat zij niet weder in vergetelheid verzinken? Blijkens bijgaande foto’s heeft de verwaarloozing van 1919 plaats gemaakt voor keurig onderhoud in 1937.

De zuil bevat aan de voorzijde het opschrift:

„Ter nagedachtenis slachtoffers gevallen op ~9 Juli 1888 tijdens de onlusten te Tjilegon.”

Aan de andere drie zijden zijn de namen der slachtoffers vermeld. Het zijn: 1. J. H. H. Gubbels, Assistent-Resident van de afd. Anjer, standplaats Tjilegon met echtgenoote en 2 kinderen. 2. H. F. Dumas, Klerk op het Residentiekantoor. 3. J. Grondhout en echtgenoote [red.: Cecile Weijermans), Boormeester. 4. M. Bachet, Zoutpakhuismeester. 10. R. Poerwodiningrat (Ondercollecteur). il. R. Tjokrodiningrat (Wedana). 12. M. Sastrodiwirja (Djaksa). i 3. Djojoatmodjo. 14. Kromodimadjo (Cipier Gevangenis). i 5. R. Kartasoetadiningrat (Zoon Ondercollecteur). 16. Djamal (Personeel). 17. Sadiman (Personeel). 18. Djamin (Personeel). 19. Mas Asidin (Personeel).

De rechtszitting na de moord op J.H.H. Gubbels, zijn gezin en alle andere slachtoffers. KITLV 1888.

Meer informatie kunt u HIER vinden en door zelf op Delpher.nl rond te struinen.

Moge zij allen in vrede rusten

Terug naar boven