Pieter Hendrik Maasdam, deel 2

10 dec 2019: De pagina Familie Maasdam deel 1 (samengesteld op 3 nov j.l.) heb ik nu ten dele herschreven door middel van aanvullende gegevens, die ik verkregen heb van de familie F. Maasdam, naar aanleiding van hun recentelijk bezoek aan deze pagina EN bij mij thuis, waarvoor heel veel dank. Er zijn echter nog genoeg vraagtekens over en gezamenlijk proberen de familie F. Maasdam en ondergetekende de nog ontbrekende antwoorden te vinden, zodat t.z.t. de gedachtenis en daarmede het respect en eerbetoon aan deze familieleden, die er niet meer zijn, dan meer completer zullen zijn. Ik heb niet alleen informatie verkregen doch ook enkele waardevolle foto’s en ik mag deze foto’s hier plaatsen en tonen; ik heb de foto’s voorzien van het eigendomsrecht van de familie F. Maasdam.

Alhoewel ik destijds deze pagina heb opgezet ter ere en respect aan de drie omgekomen vrienden, doe ik hierbij extra informatie plaatsen met betrekking tot de ouders van de jonge Hendrik Pieter Maasdam. Helaas ontbreekt het me aan voldoende informatie over de 2 mede-omgekomen broers van Deelen; maar desondanks is mijn eer en respect aan/voor hen er niet minder om.

Aan de hand van deze nieuwe gegevens verkregen van de familie Maasdam heb ik derhalve de volgende subpagina’s FAMILIE MAASDAM DEEL 2 en FAMILIE MAASDAM DEEL 3 gescheven.

 

Mijn dank is groot aan de familie F. Maasdam.

Einde 10 dec 2019.Een vervolgpagina over de familie Maasdam en de 3 vrienden: Hendrik Pieter Maasdam en 2 broers van Deelen die omkwamen in de Tangkoeban Perahu Kawah Ratoe nabij Bandung.

Familie Maasdam deel 2.

 

Ik heb deze pagina als aanvulling op deel 1 geschreven omdat ik aanvullende gegevens en foto’s heb gekregen van een familielid van de familie Maasdam.

 

Hieronder begin ik met aanvullende informatie over de heer Pieter Hendrik Maasdam, de vader van de jong overleden Hendrik Pieter Maasdam.

Pieter Hendrik Maasdam, zoals eerder gezegd in deel 1, werd in 1872 geboren en blijkens de gegevens uit Openarch. nl (zoeken op de volle naam en voornamen) blijkt dat hij op 6 april 1886 geplaatst werd door zijn ouders op de Pupillenschool te Loosdrecht. (Deze pupillenschool werd in 1877 opgezet in opdracht van de destijds heersende Oranje vorst nummer 3 en is tegenwoordig in gebruik als vrouwengevangenis.)

 

In 1892 wordt Pieter opgeroepen om zijn dienstplicht te voldoen. Belangstellenden dienen de kaart goed te lezen, want op de kaart staat: VRIJ TE STELLEN van dienst, maar in de kolom beroep staat dat hij geniesoldaat is. Wekt verwarring bij diegenen die het even niet in de gaten hebben, dat het een militie kaart is en niet een stamboekkaart. Vrijstelling en toch genie soldaat?

In 1905 wordt Pieter aangesteld als Magazijnmeester, nadat hij tot dan sergeant genie is geweest.

Ik ben er niet goed in thuis, maar is hij dan eigen verzoek overgeplaatst als sergeant Genie naar een baan als burgerbeambte? Of bepaalde het leger zo’n verandering van baan?

 

Ik heb niet kunnen achterhalen wanneer Pieter exact naar Indië vertrekt, maar hij is dan BURGER BEAMBTE bij de Genie van het leger en is te Batavia gevestigd en houdt in 1914 vendu t.z. huize wegens promotie van rang en vestigt zich te Bandung. Hij is dan Onderluitenant Magazijnmeester 1ste klasse (was vh Magazijnmeester 4de klasse).

 

Als men goed de advertentie hierboven doorneemt en de bezittingen van de Pieter bekijkt, dan was hij vogelliefhebber en ook het schilderen was zijn hobby en thuis ook nog een gymzaaltje/-kamer of wellicht de achter veranda met ringen en halters.

 

In 1918 krijgt hij opdracht om naar Soerabaja te verkassen alwaar hij dezelfde functie heeft bij de magazijnen Genie Surabaya. Tot dan woonde hij op/aan de Bragaweg Gang Affandi tegenover de Hospitaalweg alwaar in nov 1917 vendu wordt gehouden.(Delpher). De gang Affandi (Apandi) schijnt heden ten dage nog steeds te bestaan, alhoewel de regering plannen heeft om het te slopen en wel tegenstand ondervindt van de bevolking. Het is in elk geval heden ten dage een sloppensteegje.

Waar hij verbleef te Surabaja heb ik niet terug kunnen vinden.

 

Op 26 juli 1920 gaat hij met groot verlof met het SS PATRIA naar Nederland in gezelschap van zoon Hendrik Pieter en zij keren terug op 20 aug 1921 per SS ORANJE naar Indië.(Passagierslijsten Delpher.nl).

Ik heb me suf gezocht waar hij dan verbleef doch geen letter erover kunnen vinden. Ik vermoed te Amsterdam omdat enkele van zijn familieleden daar verbleven, doch niets te vinden op de gezinskaarten. (2 van zijn zusters en zijn moeder woonden er.)

Hij vestigt zich na terugkeer wederom in Bandung, alwaar bijna 3 jaren later het vreselijke drama plaats vindt en o.a. zijn zoon behalve de 2 broers van Deelen ook het leven laat.

De drie vrienden werden gezamenlijk in één graf te ruste gelegd, echter administratief als zijnde 3 graven genummerd.

 

Tijdens zijn verblijf te Bandung verhuist de heer Maasdam lokaal nog eens. Op 22 aug 1923 houdt hij namelijk vendu t.z.h. op de Tegallegaweg 89 Bandung.(Delpher) . Waarom hij verhuist is mij niet bekend, maar op de vendu wordt het gehele huisraad incl. potten en pannen en planten etc. etc. ter vendutie aangeboden. Het zou erop kunnen duiden dat hij hoogstwaarschijnlijk dan uit Bandung vertrekt. Waar naar toe is mij onbekend. Mij lijkt het, dat als men in de stad zelf verhuist, niet de gehele inboedel ter vendutie wordt aangeboden.

 

Per 3 dec 1928 trekt de heer Maasdam zich terug uit de dienst en gaat hij met pensioen. Tot en met almanak RA1934 staat hij te boek als gepensioneerd ambtenaar magazijnmeester te Bandung. Na RA1934 verdwijnt hij uit de boeken als geregistreerde waar dan ook. Blijft hij in Bandung? Verkast hij naar een andere stad? Zo ja, waarom? Hij heeft toch een hele tijd in Bandung gewoond. Waarom zou hij als gepensioneerde naar een andere stad vertrekken en kosten maken e.d.? Ik heb ook geen vendutie kunnen vinden na de RA1934 (=jaar 1933)

Volgens de almanakken is hij woonachtig te Bandoeng.(Nieuw adresboek 1925 over het jaar 1924)

 

Hieronder enkele foto’s van de familie Maasdam uit Bandung destijds, verkregen van de familie F. Maasdam.

De heer Pieter Hendrik Maasdam met een vogeltje, hetgeen aanduidt dat deze foto in elk geval vóór 1914 gemaakt moet zijn. Waarom? Simpel, in 1914 houdt hij vendu en doet zijn vogels van de hand. (Tenminste is MIJN veronderstelling. Ik kan er naast zitten, maar ik denk het niet.)

 

Hieronder een foto van de heer Maasdam in zijn tuin met mevr. Maasdam (denk ik).

 

Hieronder een foto van Hendrik Pieter Maasdam, die op 18-jarige leeftijd het leven liet. Triest, in de bloei van hun jeugd verloren hij en zijn twee vrienden hun veelbelovende toekomst.

 

Hieronder Pieter Hendrik Maasdam, hoogstwaarschijnlijk al in de dagen van zijn pensionering en ik zie verdriet op zijn gelaat.

Ga verder naar FAM.MAASDAM DEEL 3

 

Terug naar boven