Wijnhamer

De familie(naam) WIJNHAMER in voormalig Ned. Indië.

(In vervolg op de pagina over het graf van Louis Victor Wijnhamer aka Pah Wongso.)

Ik heb deze pagina samengesteld ter ere en respect van de familieleden van verschillende takken WIJNHAMER en heb daarbij gebruikt gemaakt van onder andere het fotoalbum 1036 FotoZoektFamilie (Tropenmuseum), Openarch.nl , KB.nl Delpher, Registeralmanakken, Myheritage website van Leo Wijnhamer en nog meer.

Het aantal personen in voormalig Ned. Indie is behoorlijk groot en veel bekende Indische families hebben op één of andere manier een binding: Krancher, Hofmeister, Swaab, Soesman, Mac Gillavry en anderen.

Ik ga pertinent hier niet de hele reutemeteut uit de doeken doen en beperk me slechts tot dagene en diegene wat ik persoonlijk zeer interessant vind ter ondersteuning van mijn respect en eer aan deze familieleden WIJNHAMER

In 1707 vertrok een Jan Wijnhamer uit Weesel in dienst van de VOC naar Batavia, maar hij keerde weer terug naar Nederland in aug 1709. M.i. kan hij dus niet de stamvader zijn.

Te Amsterdam werd geboren op 25 nov 1806 JOHAN CHRISTOPH WIJNHAMER uit ouders HENDRIK WIJNHAMER en ANNA LOUISA ENGEL. (Militieregisters.). Hij overleed te Bezoeki op 14 nov 1864.

Wanneer en in welke functie Johan naar Indie trok en woonde en werkte heb ik verder niet uitgezocht. Maar – volgens register almanakken – oefende hij de beroepen uit van: Griffier, Buitengewoon ambtenaar BS, Agent Weeskamer en wellicht meer. Gestationeerd te Cheribon, Preanger Regentschappen, Batavia, Krawang, Bondowoso en Bezoeki.

In de RA1841 (kalenderjaar 1840 en leeftijd circa 36 jaar oud) verschijnt hij voor het eerst in de register almakken wonend Cheribon Preanger Regentschappen.

Uit de relatie/huwelijk met RASIDJEM (Hij huwde haar op 8 nov 1856 Preanger Regentschappen RA1858)  worden de volgende kinderen geboren(bronnen: deels uit RA’s en aangevuld met openarch.nl bronnen):

 1. 06 -06-1849 wordt zijn zoon COENRAAD JOHAN geboren te Indramajoe. (Studbook openarch.nl en NIET in almanak vermeld.)
 2. 14 09-1851 wordt dochter DOROTHEA PETRONELLA LOUISA geboren te Preanger Regentschappen.
 3. 10 -02-1854 wordt zijn zoon CONRAD PHILIP geboren te Tjiandjoer.(RA1855) Overl.6-1-1898 Solo
 4. 05 -04-1855 wordt zijn zoon ALEXANDER LOUIS geboren te Tjiandjoer.(RA1857). Overl. NA 1898.
 5. 07 -10-1858 wordt zijn zoon BERNHARD GEORGE geboren te Preanger Regentschappen. (RA1860)
 6. 27 -08-1860 wordt zijn zoon WILLEM AUGUST ALBERT geboren te Preanger Regentschappen.(RA1861) Overleden 20-1-1862 Panaroekan. (RA1863)
 7. 28 -01-1862 wordt geboren dochter ANNA LOUISA (RA1863). Overleden 8-3-1862 Panaroekan (RA1863)
 8. 04 -09-1863 wordt geboren zoon CAREL FREDERIK te Bondowoso en overleden te Bezoeki op 16-9-1878.

Ad 1) Coenraad Johan (Overl. 23-8-1902 Tegal) huwde Angelina Jeanette Mathilde Paulowna JULLENS (geb.1855) op 13-10-1890 Pekalongan. Zij was voorheen gehuwd met Albert Lapré in 1873. Hij was opium ambtenaar

Ad 2) Dorothea Petronella Louisa. Overige gegevens nog onbekend.

Ad 3) Conrad Philip (Overl.6-1-1898 Solo.) Hij huwde Josephine Marianne MISCHKE op 10-8-1886 te Semarang. Na zijn overlijden dreef de weduwe een batikzaak. Uit dit huwelijk nazaten, waaronder:

  • LOUIS NAPOLEON KAREL WILHELM * 2 april 1890 en overleden 19-10-1945 Semarang (Bron OGS). Ging in 1906 vrijwillig bij het leger en trad uit dienst op 1912.
  • OSCAR CHARLES MAXIMILIAAN * 22-6-1891 Solo. Hij was hoofdagent Veldpolitie. Tot 1921 in het leger. Hij huwde IJEM (19-2-1919) en hieruit o.a. zoon WILLIAM FERDINAND *9-2-1917 Soemedang. Militair Sergeant Majoor  en per 1950 uit dienst met pensioen. Het gezin ging naar Nederland met groot verlof te Den Haag.
  • CONRADINA PHILIPINA. (Vlgs stamboom Winkens.). Geb. Solo 16-2-1898 en overl.?? Zij huwde te Solo 9-12-1916 met Louis Theodoor Mac Gillavry, geb. Klaten 21-8-1883 en overleden Jappenkamp ?? op ??
  • LEONARDINA. (Bron: idem als hiervoor)
  • FERDINAND.(Bron: idem als hiervoor.)

Ad 4) Alexander Louis. Overl. 11-3-1899. Hieruit nazaten waaronder zoon Louis Gregorius en o.a. kleinzoon Pah Wongso (Louis Victor). Zie mijn pagina TEGAL KERKHOF GRAF WIJNHAMER 

Ad 5) Bernhard George. Een triest einde voor hem op zeer jonge leeftijd. Hij tekende voor de pupillenschool 1867, verlengde zijn contract met 10 jaar okt 1876 en sneuvelde door klewanghouwen op het hoofd tijdens een nachtelijke aanval op het leger bivak te Pengilik op 11 aug 1877. (Studbook openarch.nl)

Ad 6) Willem August Albert. Spreekt voor zichzelf.

Ad 7) Anna Louisa. Spreekt voor zichzelf.

Ad 8) Carel Frederik. Spreekt voor zich.

Door mij nog niet te plaatsen, van wie zij nazaten zijn:

 1. JOHAN KAREL FREDERIK GEORGE. Geb. 20-12-1888 te Solo en overleden Kamp Bangkong 17 maart 1945.
 2. CAREL PHILIP LOUIS WILLEM. Geb.1882 Batavia en overleden 15-3-1912. Hij was gehuwd (1908) met Carolina Frederika Hendrika de Wilde. Uit dit huwelijk een zoon eveneens geheten Carel Philip Louis Willem en geboren Batavia 15-10-1912, overl. Los Angeles 8-11-1978. Carel Jr. huwde te Bandung 27-12-1939 Elisabeth Soesman, geb. Blitar 9-12-1910 en overl. Dongen19-9-1995. Zij was dochter van Henry Soesman (1858-1916) en Djaikem (1892 – ??) Eveneens een andere zoon Alfred Carel Johan Leopold * 6-4-1910 en overleden 5 dec 1910 (Krantenberichten). Er schijnt ook een zoon Paul Theodoor te zijn geweest, volgens een lid van de site FotozoektFamilie, geboren Batavia 21-10-1911, waarvan zijn voorletters wel eens zouden kunnen duiden op de naam PYTHON WIJNHAMER. Ben ik niet mee eens,, althans met die veronderstelling.
 3. PHILIP JOSEPH HENDRIK FERDINAND, geb 11-8-1887 Demak/Semarang en overleden 6-7-1945 Batavia. Hij was gehuwd met Emma Wilhelmina Schoonderwal. Uit dit huwelijk o.a. geboren:
  1. MAXILIAAN FERDINAND (geboren als Schoonderwal) op 21 nov 1911 te Solo. Per 30-12-1949 ontslag uit leger
  2. JOSEPH EMILE geb. 21-6-1915 te Tegal en overl. kamp Brankasi Thailand 11-3-1943.  Op de vervolgpagina Familie WIJNHAMER 2 heb ik een notitie geplaatst waarin wordt geschreven door (???) dat zoon JOOP, Ans en MAX te Malang hotel Emma waren in 1941 !!!
 • JOHAN ALEXANDER MAXIMILIAAN, geb.10-8-1878 te Batavia. Gehuwd met Th.G. Hansen 20-9-1905. Kinderen: Yvonne, Dee , Prullie, Udo en Irene Alexandrine *1907 (gehuwd met officier van Straalen) (Adv KB 25 jaar gehuwd Bandoeng)….Dee geboren 25-6-1917 Solo en overleden Sittard 9-5-1981. Volgens advertenties huwelijke/overlijden etc. moet J.A.M. een oudere broer zijn van C.Ph.L.W. hier genoemd onder c. en wellicht ook van J.K.F.G. genoemd onder a. ….In juni 1910 overl. adv. van 2 kinderen Eleonore Gertrude en Sidonia Beada, getekend door J.A.M. en echtgenote Th.G. mede door grootouders Th.H.P. Hansen (+1919) en Hansen-Müller. In 1919 ook geboren dochter Desiree (bericht krant). Geboren Marius Erascus 1911 (Krantenbericht)

2 verschillende kaarten voor één slachtoffer Carle Philip Louis Willem hieronder.

 

Hieronder uit de lijst van gevangenen—>  Louis Victor later zich noemende Pah Wongso.

 

Uit Bidprentjes Nieuwenhaghen en Naturalisaties de Calonne de volgende gegevens:

 • Olaf Napoleon Wijnhamer *3-9-1919 Cheribon +27-4-1969 Nieuwenhagen. Gehuwd met Marie Louise Grandon. Genaturaliseerd 1967. Was werkzaam gemeente Valkenburg Houthem. Zoon van ????
 • Dee of Dhart Wijnhamer *23-6-1917 Solo + 9-5-1981 Sittard. (Dochter van J.A.M. zie boven)
 • Victor UDO Wijnhamer * Bandoeng 28-8-1924. Genaturaliseerd 1960. Was werkzaam Nijmegen als Arch. Ass. Zoon van ????
 • Philip Willem Wijnhamer * Klaten 12-5-1934. Genaturaliseerd 1963. Overl. Veghel 18-8-2005.  (Overl. berichten online) Was machine bankwerker te ERP. Zoon van ???
 • Louise Melanie Wijnhamer * 23-6-1917 Solo. Genaturaliseerd 1967. Dochter van ????

Mocht men langskomen en iets meer weten, dan hou ik me ten zeerste aanbevolen, waarvoor bij voorbaat dank.


Het foto album 1036 uit FotoZoektFamilie; een album dat gelukkig geclaimd is en nu berust bij nazaten/familie en hopelijk tot in de lengte der dagen bewaard blijft.

Want de foto’s vertellen verhalen over een standaard Indisch gezin waarvan de leden bijna allemaal wel bijnamen/roepnamen hebben… de beelden komen tot leven. Als men maar goed kijkt natuurlijk en op details let

Als een rode draad door dit album loopt een familielid met bijnaam PYTHON. Python omdat hij lang en slank toonde, denk ik.?

Een lid van de site fotozoektfamilie opperde dat Python wellicht een afgeleide was van P(aul) y Th(eodoor) Wijnhamer, maar dan mis ik toch wel wat tussenlettertjes zoals de ON. Ik hou het toch bij mijn versie, al was het maar omdat er veel pythons te vinden zijn in Indonesia.

Uit respect voor nabestaanden doe ik hieronder geen stuk genealogie of zoiets neerschrijven; ik toon slechts de foto’s met heel summier en af en toe een opmerking of vraag of veronderstelling. Het album zelf is vrij groot van inhoud en ik hier slechts een paar foto’s neergezet, welke mijn persoonlijke smaak is. Wil men meer zien? Klik dan HIER.

De eindfoto uit het album welke voor mij hier als begin foto fungeert:

Dan hieronder een aantal foto’s met PYTHON in de hoofdrol. Tja, ik ben wel nieuwsgiering wat de voornaam van Python was. Python vertoont volgens mij overheersende Europese trekken, vergeleken met de overige familieleden. In het album wordt Jopy soms ook aangeduid als Josje. Ik meen dat kleine Gusje hun dochtertje is.

Hieronder in de tuin bij tante Net volgens bijschriften en ook nog met achtergrond de Merbabu. Zou tante Net in de buurt van Magelang gewoond hebben? Gelet op de kleding zijn in elk geval 2 foto’s ( waar men met zijn vijfen op staat) op de zelfde dag genomen. Een foto is door tante Net genomen en de andere door Wies…. Wies zal wel een roepnaam zijn van Louise. Tante Net van Anthoinette? Op de foto eronder Riek…afkorting van Fredrika/Frederika?

Een paar foto’s van Python in een werkplaats en vermoedelijk was dit een werkplaats van de ANIEM???? Ik kijk dan naar het bord met AWAS er op ( = Pas Op – voor stroom???) en ik betrek de eerste foto uit dit album pagina 2: een blaadje met aantekeningen en ik lees dat op de derde geschreven regel staat: Zoon Joop, Ans en Max 1941 hotel Blora later Emma hotel te Malang. Als ik de interneringskaart van Joseph Emil Wijnhamer erbij betrek, dan staat op zijn kaart dat hij bij de ANIEM te Malang werkte. Als ik kijk naar de interneringskaart, dan zie ik de namen staan van de pa en ma van Joseph Emil en dat zijn moeder nog op de SF Tjolomadoe (Solo) verbleef toen hij in het kamp zat. Ik kan niet de jaargang 1941 thuisbrengen op het aantekenblaadje. Waren de laatst bekende gegevens uit 1941 soms? Wordt daarnaar verwezen? Op het kaft van dit album staat J. Wijnhamer.

Ik zie de hoofdmonteur met epauletten op zijn schouders en op beide foto’s staat Phyton (geheel toevallig??) achter hem, boven iedereen uitstekend.

Dan nog enkele andere foto’s:

Cas en Elly In de bloemen gezet vanwege??? Zoveel jaar gehuwd?

Roepnaam Willy = William Ferdinand Wijnhamer, geboren 1917 te Soemedang en overleden 1995 Den Haag.

Hoe het geweest moge zijn: Opdat zij die er niet meer zijn hun vrede hebben.

Terug naar boven