Gefusilleerd Cimahi 5 mei 1942 door de Jappo’s

De  9 geëxecuteerde militairen op 5 mei 1942 te Tjimahi.

Volgens een tekening van Lodewijk de Geer Boers slechts 7 personen. In werkelijkheid werden op 5 mei 1942 echter 9 militairen geëxecuteerd, waaronder de 7 genoemde op de tekeningen van de Geer Boers.

 

Naar aanleiding van de gevonden eetattributen van mijn oom Han tijdens zijn gevangenschap in het Ursulinen kamp/Kedoeng Badak en Tjimahi, wijd ik deze pagina aan allen die slachtoffer geworden zijn van de Japanse oorlog in voormalig Indië.

 

Lodewijk de Geer Boers was ook gevangene in Tjimahi en hij maakte tekeningen en aquarellen over de sitiuatie in Tjimahi. Wie Lodewijk de Geer Boers was, kunt u hier vinden.

Afbeeldingen hieronder zijn van het Geheugen van Nederland (copyright Museon) en de OGS.

Lodewijk de Geer Boers maakte onder andere de volgende tekeningen van het massagraf van de  geëxecuteerden:

Tekening 1: Een totaalbeeld van het massagraf plus eronder een tekening van het graf van Isaaks.

Tekening 2 en tekening 3 zijn door mij afgesplitste uitsneden van tekening 1.

Tekening 4 is eveneens een tekening van het massagraf, maar is separaat gemaakt. Duidelijk zijn de verschillen te zien. Met andere woorden: Er zijn dus 2 verschillende tekeningen door Lodewijk de Geer Boers gemaakt.

Hieronder tekening 1: de volledige tekening van het massagraf met daarbij gevoegd het graf van de heer Isaaks.

 

Hieronder tekening 2, het bovenste deel, het massagraf. Hieronder doe ik voor de genoemde personen RAUAN, TETEHUKA, SASAMU, TINTINGON, WATTIMENA, UMBOH en DALIMBA details toevoegen.

 

 

Er is nog een andere tekening door Lodewijk de Geer Boers van dit massagraf gemaakt te zijn en dat is hieronder te zien. Ook de tekst is anders. Tekening 4.  Het opschrift luidt dat het 7 Ambonezen waren, maar het zijn 2 Ambonezen en 5 Menadonezen.

 

Hoe het ook moge wezen, de volgende namen van de soldaten zijn als volgt en voor hen en voor medegesneuvelden/omgekomen gevangen mijn respect en moge zij allen in vrede rusten. De namen zijn in volgorde van de tekening geplaatst.

 

 

Volgens de historische stukken werden echter op 5 mei 1942 ook nog de volgende 2 personen geëxecuteerd, te weten: de heren Peetoom en Braam. Mij rest de vraag waar deze heren dan te Tjimahi werden begraven.

Zie ook de website Javapost.nl voor een meer uitgebreidere uiteenleg waarom de gevangen werden geëxecuteerd.

In de dossiers van de heren Peetoom en Braam in het archief NA/OGS wordt ook gesproken over het slachtoffer de heer de Jong welke gefusileerd zou zijn oin juni 1942. De gegevens ziujn te summer en ik niet meer details kunnen vinden.

Mocht het zo \ijn geweest dat er inderdaad een heer de Jong te Cimahi is gefusilleerd in juni 1942 dan mijn eerbetoon hieribj ook aan de heer de Jong.

 

 


 

Tekening 3:

Omdat de heer Lodewijk de Geer Boers op tekening 1 hierboven ook het graf van de heer H.J.V. Isaaks heeft getekend, doe ik voor de heer Isaaks hierbij ook een aparte vermelding.  Gestorven op 16 juni 1942. Mij rest de vraag waarom de heer Isaaks zijn eregraf te Surabaya heeft gekregen en niet bij de medeslachtoffers?

 

Volgens bron NA/OGS overleed de heer Isaaks op 16 juni 1942 in het hospitaal

 

Moge allen hun vrede en rust hebben in de schoot van hun Here.

Terug naar boven