Ma Bea Rodedraad 1

Mijn moeder Beatrix ten Cate.. Rode draad 1.

Voor mijn moeder.

Dit is geen standaard pagina over mijn moeder Beatrix. Dit is gewoon een pagina over mijn moeder toen zij geboren werd en de personen die bij haar geboorte betrokken waren.

Waarom zo’n afwijkende hommage aan mijn moeder? Gewoon, omdat ik haar nooit gekend heb, omdat ik persé alles wil weten wat mijn moeder aangaat of aanging.

Wie zij was, met wie zij gehuwd was en dat soort zaken heb ik op andere pagina’s al uit de doeken gedaan.

Hier op deze pagina zal ik meer over de personen en gebeurtenissen en eigenaardigheden in haar geboorte akte verhalen die eigenlijk zijdelings zijn, maar wel degelijk een onderdeel zijn van de historie van mijn moeder.

Hiernavolgend een uitreksel van haar geboorte-akte, en daaronder vergrotingen van delen van deze akte.

EIGENAARDIGHEID (niet echt een eigenaardigheid)  NUMMER 1:

Het eerste deel van de akte uitvergroot: Ik haal aan de zinsnede “Koetipan dari dafter kelahiran etc etc …dalam tahoen doewa riboe lima ratoes enam poeloeh dua.”…. Letterlijk vertaald:“Uittreksel van het geboorte register voor Europeanen te Pasoeroean in het jaar tweeduizend vijfhonderd twee en zestig.”!!!! Let u even op lezers !!!!  Blijf opletten, want zie verder hieronder….

In het uittreksel zelf staat: “Heden 4 maart 1902….”

EIGENAARDIGHEID (niet echt een eigenaardigheid) NUMMER 2:

Het onderste deel van de akte: “Koetipan ini terbikin oleh saja….. pada ini hari tanggal delapan belas april tahoen doewa riboe enam ratoes empat”…. Letterlijk vertaald: “Dit uitreksel is door mij etc etc….. opgemaakt d.d. 18 april jaar tweeduizend zeshonderd en vier.”

Bovenaan de akte staat Tweeduizend vijfhonderd twee en zestig…   De datum 18 april 2604 is inderdaad de gebruikelijke Japanse jaartelling: De christelijke jaartelling + 660 jaar erbij. !!!! (1944 + 660 = 2604.)…. 1902+660= 2562 !! Men heeft dus letterlijk alle gebruikelijke christelijke jaartellingen veranderd in de Japanse jaartelling…

Ik stel me zo al die ordners voor in de rekken met op de rugzijde de jaartallen… Zou men dan al die jaartallen opnieuw beschreven hebben met de Japanse jaartelling erop? En dat alom in alle steden waar archieven waren…. En na de oorlog alles weer opnieuw etiketteren naar de christelijke jaartelling.

Ik vraag me af welke Japanse jaartelling men dan gebruikt zou hebben bij historische stukken in het Arsip nasional Indonesia periode VOC ??? Want toen was er weer een andere Japanse jaartelling….Of was dat archief verboden toegang toen?

In deze zelfde scan hierboven staat: ‘TELAH MENGETAHOEI DAN MENGESJAHKAN TANDA TANGANNJA RADEN TOEMENGGOENG ARIO HOEPOEDIO, PEGAWAI BIASA PENTJATAN DJIWA DI PASOEROEAN.

Letterlijk vertaald: GEZIEN EN GELEGALISEERD DE HANDTEKENING VAN RADEN TOEMENGGOENG ARIO HOEPOEDIO, GEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGELIJKE STAND TE PASOEROEAN.

Huh? Gewoon ambtenaar Burgelijke stand???? Bij mijn weten was de Raden, de Bupati (regent) van Pasuruan vanaf 1936 t/m 1945. (In 1940 kreeg hij de titel van ARIO erbij.)

Zie hieronder een uittreksel van de lijst van regenten afgegeven door de gemeente Pasuruan, nummer 19. Het kan zo zijn geweest, dat de Japanse bezetters NIET de rang van Bupati erkenden en daarom de Raden te werk gesteld hebben als gewoon ambtenaar. Is zomaar een overdenking van me. Ik ben er niet goed in thuis hoe de rollen precies verdeeld waren destijds. Ik heb echter een vermoeden, dat er mankracht tekort was en dat daarom te pas en te onpas hooggeplaatsten maar de rol van schrijver dienden te vervullen……

Het middenstuk van de akte uitvergroot hieronder:

Tja, dan ben ik nu gekomen bij de gewoon ambtenaar burgerlijke stand Pasoeroean de heer Jacob Hendrik van Wely, de getuige  de heer Bernardus Manuhutu en de getuige de heer Frans Joseph Monnereau. Zie scan hierboven.

Geen eigenaardigheden over deze heren maar wetenswaardigheden:

 • Over de heer Jacob Hendrik van Wely (* 2-9-1870 Weltevreden) het volgende:
  • Hij huwde bij volmacht met Laura Johanna van der Hilst Karrewij (Rijswijk/Buitenzorg) op 7-1-1895. In de huwelijksadvertentie staat achter zijn naam: Ambtenaar ter beschikking Ald. Secretarie.
  • Uit dit huwelijk dochter Catharine Jacoba Antoinette *29-6-1897 Malang en +15-6-1992. Zij huwde Mr.dr. Jakob Kunst en zij was lerares Frans.
  • Uit dit huwelijk ook dochter Henriette Laura *26-6-1906 Pasoeroean. Zij bleef ongehuwd en Dra Ambtenaar Wetenschap bibliotheek Vredespaleis en gedecoreerd Ridder Oranje Nassau. Jacob Hendrik van Wely werd op 24-8-1895 ambtenaar Burg. Dienst Binnenlandsch Bestuur. Zie scan onderaan.
  • Op Wikipedia – betreffende Sjuwke Kunst, een dochter van Catharine, wordt geschreven dat Jacob Hendrik van Wely ass. resident was. Ik heb in de historische stukken dit niet kunnen vinden.
 • Over de heer Bernardus Manuhutu niet zo veel te vertellen. In 1926 gedecoreerd Ridder ON en in functie als Hoofdcommies Irrigatiewerken Pekalen Sampean. In 1902 was hij oud 35 jaar, dus hij was geboren circa 1867
     • Hij huwde te Pasoeroean op 1-6-1895 met Theodora Margaretha Coppen.(*Pasoeroean 12-12-1872 erkenning.) Uit dit huwelijk de volgende kinderen:
     • Helena Pedora * 26-5-1896 Pasoeroean
     • Catharina Frederika * 21-12-1897 Pasoeroean en + 8-8-1906 Pasoeroean.
     • Frans Frederik * 17-5-1900 Pasoeroean
     • Nelly *21-7-1901 Pasoeroean
     • Arnold *20-10-1904 Pasoeroean
     • Richard *26-2-1906 Pasoeroean
     • Francine *2-4-1908 Pasoeroean en +7-9-1908 Pasoeroean.
     • De permalink naar zijn ambtenarendossier: https://hdl.handle.net/10648/a328dbaa-c359-102c-8728-005056a23d00
 • Over de heer Frans Joseph Monnereau al helemaal niet veel te vertellen. * Pasoeroean 21-3-1868. Op 31 juli 1899 was hij klerk op het Residentiekantoor tegen een maandwedde van 65 guldens ’s maands. (Hij slaagde voor het Klein Ambtenaars examen in april 1883. Hij was ook werkzaam als klerk ter griffie van de Landraad Pasoeoeran. IN 1914 werd hij overgeplaatst naar Kraksaan (gewest Pasoeroean). Hoogstwaarschijnlijk was hij een zoon van Frederik Monnereau + 6-8-1873 Pasoeroean (militair) en Louise Emilia Robijn, ook afkomstig uit Pasoeroean. De permalink naar zijn ambtenaren dossier : https://hdl.handle.net/10648/a3722706-c359-102c-8728-005056a23d00    Maar ik kan ernaast zitten en voor hetzelfde geld was hij een zoon van J.F. Monnereau en Seravina Rosalina Ronkes. Louisa Emelia Robijn overleed Pasoeroean 5 okt 1898. Zij werd aldaar geboren op 29-10-1849.  … Terugkijkend op de historie van de latere schoonvader van mijn moeder, de oud Resident Julius Boers, denk ik aan de hoogte van zijn pensioen in 1899. Dat bedroeg. -tigkeer(- tigkeer ja !!! Geen verschrijving)  zoveel per maand, vergeleken met de maandwedde van de heer Monnereau. Saillant detail: In 1933 was de heer Monnereau in elk geval sedert 1906 werkzaam (klerk ontvanger in 1906)  te Kraksaan (onderdistrict van Probolinggo en nabij Pasuruan) en aldaar won hij een prijs van 10 guldens. Is toch mooi meegenomen. In 1914 werd hij commies te Kraksaan. Per 3 april 1929 ging hij met pensioen, dus dat prijsje van 10 guldens 4 jaren later kwam goed uit, want die pensioenen waren niet om te gillen

Nog even terug naar van Wely:

Een scan betreffende Henrietta Laura van Wely via GaHetNad  Zij kreeg de decoratie Ridder van ON. Een dochter van haar zuster Catharine was Sjuwke Maria Laura Kunst (*Bandung 11 aug 1922), die gehuwd was met kunstenaar Geurt Brinkgreve.

Moge zij allen in vrede rusten en dank aan diegenen die betrokken waren bij de geboorte van mijn moeder, om welke reden dan ook. U was allen een mede stukje historie van voormalig Indië en mijn moeder.

Terug naar boven