Pa’s onbekend leven

Het voor mij onbekende deel van het leven van mijn vader, dat hij deelde met mijn moeder.

Voor mijn vader.

 1. Deze pagina heb ik op 1 mei 2015 om 16:00 herschreven. Diegenen die hedenmorgen deze pagina gelezen hebben, zullen dus vanaf nu een iets andere informatie te zien krijgen. Na rijp beraad met een vertrouwelinge en NA verificatie van sommige beweringen mijnerzijds met een nu (01 mei 2015) nog in leven zijnde getuige, die grotendeels als ooggetuige destijds bepaalde zaken en gebeurtenissen heeft meegemaakt, heb ik hiertoe besloten.
 2. Wederom aanpassing op 6 mei 2015 met betrekking tot aanvullende details/datums e.d. van de dames die gehuwd waren met A.H. Watrin. Een opmerkzaam lezer zal bemerken dat geschiedenis zich herhaalt. !!!! (Wat betreft de eerste en tweede huwelijken en de beëindigingen ervan.)
 3. Op 7 mei 2015 wederom aanvullingen gedaan om de achtergronden van diverse vermeldingen te verduidelijken. Met medewerking van Het Archief Naarden.

Zie voor meer details ook de volgende linken:

Mijn Ouders

Mijn Pa’s eerste leven. 

Veel was mij al niet bekend over mijn vader, maar beetje voor beetje zijn de laatste voorbijgegane jaren toch wel iets meer details boven water gekomen.

Het broodnodige wat ik over mijn vader wist tot en maart 2011 was behoorlijk weinig, zeg maar bijna niets:

 1. Wanneer en waar hij was geboren,
 2. Wie zijn vader en moeder waren,
 3. Met wie hij gehuwd was geweest, (Pa’s eerste huwelijk duurde kort, omdat zijn eerste vrouw op jeugdige leeftijd stierf.) en wie zijn getuigen waren bij het huwelijk van pa met mijn moeder, dank zij een duplicaat huwelijksakte.
 4. Wie mijn halfbroer en halfzussen waren uit zijn eerste huwlijk.
 5. Waar en ten dele wanneer hij ergens met zijn gezin(nen) woonde.
 6. Wanneer en waar hij gestorven was.

Dat was het zo’n beetje, ondanks het feit, dat ik 2 zussen had (en nu nog slechts één), die heel wat jaren ouder waren/zijn dan ik en hem (een zus zelfs tot in haar volwassenheid) hebben meegemaakt, maar helaas mij bitter weinig hebben laten meedelen in kennis over mijn pa…. Heel erg bitter weinig….

Zo de wil er heden ten dage anno 2015 er toch nog zou zijn bij mijn zussen om mij wat meer details over mijn pa te willen vertellen, dan is het anno 2015 helaas te laat, want één zus heeft zich reeds jaren geleden al bij pa en ma gevoegd en de andere zus heeft de leeftijd bereikt, dat er slechts nog wat gebrabbel geuit wordt en zij ook wachtende is om in de laatste trein in haar leven te stappen richting pa en ma… Nog even heren van de instanties die het allemaal zo goed weten want de geschriften waaruit jullie putten zeggen het toch, of het nu waarheid is of niet….Geef het toch gewoon toe: Voor jullie is de ballentent geheten Voormalig Nederlands Indië al héél lang een gesloten boek……en opgeborgen in de gudang van afgewerkte zooi.

Vanaf mei 2011 kwamen uit onverwachte hoek (mijn pas gevonden neef WP en hoogstwaarschijnlijk door mijn ouders of een andere voorzienigheid gestuurd), gegevens binnen over mijn vader’s jeugd en overige (voor mij tot dan nog onbekende) familieleden van pa’s kant, zoals broers en zusters en oom en tantes, neven en nichten en nog meer en zo ontstond in de loop van afgelopen 4 jaren een vrij nauwkeurig beeld van mijn pa, welke ik ook nog kon aanvullen met gedigitaliseerde details dankzij het moderne computer tijdperk en medewerking van sommige kennissen en vrienden.

Het zal ergens begin 2014 geweest zijn, dat mijn nu nog in leven zijnde zus, zomaar vanuit het niets een paar opmerkingen de lucht in slingerde en welker opmerkingen mij nu al die tijd dag en nacht bezig houdt.

Het waren 2 korte zinnetjes, die door haar geuit werden in opgekropte woede en in een vlaag van nog in geestelijk goed bewustzijn, over een deel van het leven van pa en welk deel juist precies een lacune is in mijn pogingen om het verhaal van mijn pa compleet te maken. Twee hele korte opmerkingen en daar kon ik het mee doen. Kort en venijnig de lucht in geslingerd en ik proefde een stuk haat en gramschap van tientallen jaren.

En die twee zinnetjes slaan precies op de ontbrekende periode van mijn pa’s leven in mijn speurtocht, namelijk de periode dat pa werkzaam was op de THEE onderneming SWAROE BOELOEROTO vanaf 1932 tot aan het moment van zijn dood in 1944 in gevangenschap op de SUIKER onderneming POERWOASRI en dit deel van zijn leven waren juist de jaren dat hij met mijn moeder gehuwd was tot zijn dood aan toe.

Van deze jaren weet ik zo goed als niets; wanneer ze verhuisden van Blitar naar Kediri, waar ze woonden in Kediri, waar hij werkte (omdat de almanakken geen werkkring vermelden), wat ze deden in het dagelijks leven. Mijn zussen zwegen als het graf .

Ik stelde het NIOD een vraag en kreeg als antwoord een feit, dat ik zelf al eerder vermoedde, namelijk: Hoe kwam het dat mijn pa tijdens de oorlogsjaren – in zijn hoedanigheid als “blanke” – niet door de Jap naar een gevangenenkamp gebracht werd, terwijl zijn broer – mijn oom Henri Constant – wel in Cimahi werd opgesloten. NIOD: Vermoedelijk had uw vader kennis genoeg om de productie van goederen in de fabrieken voort te laten gaan, omdat de goederen voor het dagelijks leven ( mijn woorden: en dat vooral van de Jap dus) benodigd waren. Dergelijke “niet gevangenen” kregen dan een band om hun schouder met daarop Japanse tekst, zodat zij herkenbaar waren voor de Jappen als zij van huis naar werk en vice versa gingen…. Volgens het NIOD bestaan geen lijsten met namen van dergelijke “gedwongen medewerkers.”

OK, zoiets dergelijks had ik ook al  vermoed, doch dan blijft de vraag bestaan: Waarom vermeldt de overlijdensakte dan dat mijn pa gestorven is op de fabriek zelve tijdens zijn verblijf aldaar, want conform overleveringen van derden was er geen plaats in naburige ziekenhuizen en scheen hij zwaar ziek te zijn geweest . Dus dat houdt in dat hij NIET dagelijks heen en weer van huis naar “werk” ging en vice versa. Dus dat houdt in, dat de SF Poerwoasri wel degelijk een soort “gevangenkamp” was geweest toch? Want ik zie het niet voor me, dat mijn pa lekker op zijn bedje in een hoekje van de fabriek lag te kijken hoe de fabriek draaide zonder hem. Er moeten dus barakken of iets dergelijks geweest zijn waar men zieken en zwakken neer denderde in afwachting van het bezoek van de Engel des Doods…. Ook omdat het OGS een erekruis op Kembang Kuning heeft geplaatst met de naam M.C. Boers – geb.dtm onbekend – en afkomstig uit Kediri en ten tweede de ODO troepen een lijst hebben samengesteld met opgegraven slachtoffers uit Kediri/Semampir waar de naam Boers bij staat. Ik heb de voorletters op de scan hieronder, van genoemde personen weggehaald uit respect. De naam Boers hieronder was voorzien van de voorletters M.C.

Jaren lang al ben ik dag en nacht bezig geweest (en nog) om deze leemte te ontcijferen en uiteindelijk heb ik het antwoord gevonden op mijn vraag:

Welke rol heeft A.H. Watrin gespeeld in het leven van mijn pa gedurende de periode 1914 tot en met 1941 of wellicht iets eerder dan 1941?

Ik weet nu hoe en wat er zich heeft afgespeeld en zal hierover niet in al te veel details treden. Er was wat vreemds aan de hand, iets behoorlijks vreemds, waardoor mijn pa en zijn gezin zo’n beetje de dupe ervan werden. Op zijn zachts gezegd: Mijn pa werd wat geflikt.

Wat ik wel zal doen is feiten hieronder noemen en wat de lezer er van moge denken of oordeel erover heeft, is voor zijn of haar eigen risico. Ik stel slechts vast en de door mij hieronder opgesomde feiten en gegevens zijn afkomstig uit bronnen zoals Collectie Tropenmuseum, Register almanakken en overige almanakken, persoons/gezinskaarten bij diverse gemeentelijke archieven, Vecht en Gooistreek Historisch, de oude kranten uit Delpher en mondelinge mededelingen van een ooggetuige heden d.d. 01 mei 2015.

A:) Eerst deze vaste basisgegevens:

Hieronder drie foto’s afkomstig uit de Collectie van het Tropenmuseum. Het zijn de twee bruiloftsfoto’s van de heer A.H. Watrin met mevr. Mary Simon, genomen in het administrateurshuis van de onderneming Swaroe Boeloeroto (Blitar/Kediri regio Oost Java.) Op beide foto’s kijkt de heer A.H. Watrin stuurs en star naar de fotograaf. De derde foto is Mary Simon zelve op het terras aan een handwerkje. Deze foto’s hebben betrekking op het tweede huwelijk van A.H. Watrin. Daaronder een door mij aangekochte scan van een PK van het GAA, (Gem. Archief Amsterdam.)

 

 

 

 

Nog een scan van het GAA:

 

 1. A.H. Watrin was getuige bij het huwelijk van mijn pa met mijn ma in 1931 en mijn pa en A.H. Watrin werden beiden in de akte genoemd als zijnde werkzaam op de onderneming Swaroe Boeloeroto. (Akte in bezit). Mijn vader werd aldaar door de administrateur A.H. Watrin onder andere als verantwoordelijke voor de boeken en administratie van de onderneming gehouden. Verklaring getuige : Je vader moest elke werkdag ’s middags bij de administrateur thuis de boeken bijwerken. (Vreemd, boeken bijwerken doe je op het kantoor van de fabriek. Niet op last van en bij je vriend en meerdere thuis.)
 2. Het huwelijk tussen A.H. Watrin (diens tweede huwelijk) en Mary Simon vond plaats op 14 sept 1926 (zie foto’s boven) . (Volgens kranten: A.H. Watrin en A.M.F. Simon). RA1927: administrateur Swaroe Boeloeroto Blitar.  Zie de pagina Alida Frederika Maria Simon.
 3. Op 24 jan 1929 krijgt het echtpaar Watrin-Simon telegrafisch bericht dat overleden is: mevr. S.M. Watrin geboren Meyer en zij ondertekenen deze advertentie te GAROEM met moeder en behuwdmoeder.
 4. In RA 1906 te Surabaja Toko Watrin en Co. (In 1902 bestond de toko 25 jaar). De chef is Hendrik Andries Watrin gehuwd met S.M. Meijer en wonende Donkerstraat Soerabaja. De toko is gelegen aan de Societeitstraat. Ik mag dus aannemen dat de heer Hendrik Andries zijn vader was. Hendrik Andries Watrin overlijdt 1-1-1926 Regentesselaan 72 Den Haag in de leeftijd van 83 jaar. Moeder SOPHIA MARIA MEIJER overlijdt te Loosduinen in de leeftijd van 73 jaar op 23-1-1929.
 5. Echter, heden 6-5-2015 ontvangen een scan van Archief Gooi en Vechtstreek (met veel dank)  waarin te zien is, dat niet mevr. S.M. Meijer zijn natuurlijke moeder was, doch mevr. Johanna Carolina van Zwieten geboren te R’dam op 11 maart 1846.
 6. Op 2 okt  1929 vertrekt het ss PC Hooft van Batavia via Belawan Deli en Genua naar Amsterdam alwaar het schip op 3 nov 1929 afmeert. Aan boord bevindt zich mevr. A.F.M. Watrin-Simon zonder haar echtgenoot. (Passagierslijsten.) In archief Amsterdam aangekocht een scan van de PK van Mary Simon ( = Alida Maria Frederika Simon) gehuwd met Andries Henri Watrin en afkomstig van Blitar op 19-4-1930 en vertrekt naar Hilversum. In de laatste kolom nog iets over Blitar en onleesbaar. Geboren te Amsterdam op 25 sept 1887. Kaart zegt: komende van Blitar 19-4-1930 terwijl de boot 3 nov 1929 afmeerde. Zou zij in Genua afgestapt zijn en daar een paar weekjes rondgehangen te hebben? Zij schijnt ook in Schaerbeek Belgie gewoond te hebben. In elk geval keert mevr. Simon niet meer terug naar Nederland (alhoewel volgens de PK de scheiding te Java werd uitgesproken – aantekening Jv). Zie de pagina Alida Frederika Maria Simon.

B): Hieronder dan aanvullende informatie.(Ten dele aangevuld op 6 mei 2015)

 1. In 1914 is A.H. Watrin werkzaam als employee op de ondernemining Boemiajoe te Preanger. (Samen met mijn oom Henri Constant). In 1911 op de NIRMALA onderneming,  In 1914 ARINEM EST Garoet (Mijn pa wordt in de RA 1916 genoemd als employe van Pasir Bitoeng te Soekaboemie  In 1919 is Watrin werkzaam op Bodjong Terong (samen met mijn pa.) In 1922 is Watrin Superintendent Nordheim & Co. = Handelshuis en in bezit van ondernemingen te Garoet.) Hij zal dit baantje aangenomen na terugkeer van reisje uit Nederland in sept 1922.
 2. Op 12 mei 1915 huwde A.H. Watrin (30 jaar oud)  (1) met Cornelia Christina Varkevisser (*9-8-1885 Den Haag) te Garoet en is daarna van haar gescheiden.(Wanneer?? Wordt uitgezocht).  De heer en mevr. Watrin-Varkevisser maken in 1921 samen een reisje Nederland (aankomst 1-11-1921) en gaan samen  op 7-9-1922 weer terug richting warme zon en klapperbomen. (ZIE SCAN ONDERAAN DEZE OPSOMMING.) Dit reisje beviel mevr. Watrin-Varkevisser opperbest en mevr. Watrin-Varkevisser maakt dan wederom een reis naar Nederland en vertrekt met de Johan de Wit in maart 1923, zegt aju paraplu en blijft 14 maanden weg en komt terug in Indie met de Slamet in mei 1924. !!!  (Gegevens uit passagierslijsten kranten KB.nl.)  Er moet wat iets in de privésfeer gebeurd zijn, want Watrin pikt het waarschijnlijk niet, dat ze lang wegbleef (??)… In elk geval plaatst Watrin een advertentie in mei 1924, dat hij niet verantwoordelijk is voor aankopen gedaan door mvr. Watrin-Varkevisser. Zij draagt (nog) haar huwelijksnaam en zij is derhalve nog niet gescheiden. Volgens scan GAA zou Cornelia Christina Varkevisser geboren zijn in Den Haag. Het archief Den Haag zegt: Wie? Hoe zegt u? Hoe doel’u? Kunt u het spellen? … Eh, onbekend bij ons.
 3. Op 14 sept 1926 huwde A.H. Watrin (2) met Alida Frederika Maria Simon (zie boven en foto’s) en is op 5 sept 1932 van haar gescheiden.(Mary was eiseres vanuit Nederland in eind 1929/1930.)
 4. Conform de almanak Patriciaat 44-1958: Op 8 okt 1932 huwde (3)  Andries Henri Watin te Blitar/Kediri met Alida Catharina Elisabeth Maria Willems en echtscheiding uitgesproken in 1940. (Ook voor ACEM Willems is dit haar tweede huwelijk. Zij was voorheen gehuwd met Charles Gérard Marie Perk.  Zij hertrouwt voor de derde keer 21 aug 1941 te Kediri met Jacob Franken en echtscheiding volgt in 1953). Volgens dezelfde almanak kreeg ACEM Willems uit haar eerste huwelijk met de heer Perk de volgende kinderen: 1) Marie Francoise Hermine Louise (*1917 Soerabaja) – Dit zou dus MIEP kunnen zijn. (Miep slaagt voor de HBS in 1934 en in 1937 verloofde zij zich met J.R. Cattie, ondertekend te Swaroe Boeloeroto), 2) Johan Jacob Clemens (* 1920 Solo) – Dit zou PIM kunnen zijn, 3) Conradine Marie Cecile (*1924 Soerabaja) – Dit zou CONNIE kunnen zijn. (Connie’s school- en speelgenootje destijds op Swaroe Boeloeroto is een heel goede bekende van mij.)  Blijft over TOM in het genoemde punten 3) en 4) hierboven. Van wie is TOM dan geweest? Zou TOM nog vóór MAUD geweest zijn uit het eerste huwelijksjaar Watrin met Willems? (Getuige  verklaart, dat er een kindermeisje werkzaam was bij het gezin voor de oudere kinderen, omdat mevr Willems een baby te verzorgen had. Watrin werd later te Surabaya gesignaleerd tijdens wandelingen in de buurt van de Katjapiringweg. Na ontslag van Watrin – zie punt 6 en 7 hieronder – runden hij en echtgenote Willems een pensionaat voor daggasten te Soerabaja. Ik heb geen advertenties gevonden, dus zal het waarschijnlijk slechts een eenkamerverhuur geweest zijn, die zij overhadden in hun woonhuis. ?
 5. Op 10 okt 1934 een geboorte advertentie van dochtertje MAUD van het echtpaar A.H. Watrin-Willems getekend te Swaroe Boeloeroto. Dochtertje Maud sterft op 25 jan 1935 te Blitar. De overlijdens advertentie wordt getekend door de ouders A. Watrin en M. Watrin-Willems en de kinderen MIEP, PIM, CONNIE en TOM. (Mijn pa is ook werkzaam op deze onderneming blijkens de RA.)  (Gestaafd door mondelinge verklaring van getuige die een schoolgenootje van CONNIE was.)
 6. In 1936 wordt A.H. Watrin lid van het Werklozencommittee te Kediri samen met een ander nieuw lid R.A. van der Poll (Dubbel “l” volgens krantenbericht).  Deze laatste is administrateur van sf Garoem. (Mijn pa is niet te vinden in de RA) Dus toch twee verschillende fabrieken GAROEM en SWAROE BOELOROTO, maar wel zelfde concern.
 7. In 1937 wordt A.H. Watrin verificateur van de boeken van de Sociëteit van Kediri. In 1938 was hij commissaris van de Vereniging “Blitar Kliniek” volgens krantenbericht. (Mijn pa wordt niet meer geregistreerd in de RA als employee maar wel als woonachtige te Kediri. Alhoewel woonachtig te Kediri, doet pa het boekenwerk van de sociëteit  Kali Brantas van Blitar – Secretaris Thesaurier.)
 8. In  sept 1938 is de nieuwe administrateur van Swaroe Boeloeroto de heer C.J. Zieck (gehuwd met mevr. Oort). (Maar RA 1941 vermeldt NOG STEEDS dat de administrateur A.H. Watrin is en gehuwd met M. Willems. Klopt dus niet.)
 9. Op 2 okt 1939 vestigt een persoon A.H. Watrin zich op de van Hoogendorplaan 47 (kamer huur) te Darmo Soerabaja.(=Jl RA Kartini)….  (Mijn pa wordt totaal niet genoemd in de RA.) ( Volgens ooggetuige kwam deze heer Watrin samen met een gezette dame wel eens langs op bezoek aan de Katjapiringweg te Soerabaja, alwaar getuige destijds woonachtig was.)
 10. In juni 1940 vestigt zich A.H. Watrin in Madioen Oost Java.  (Mijn pa wordt niet als employe genoemd maar wel als woonachtig te Kediri.) In dit jaar zijn A.H. Watrin en mevr. Willems gescheiden. In Madioen waren destijds ook enkele kleine ondernemingen gevestigd. Zou hij daar werk gevonden hebben?
 11. In januari 1941 vertrekt A.H. Watrin weer uit Madioen vandaan naar ??? Waarschijnlijk Soerabaja, want…
 12. In de week van 10-16 mei 1941 vindt een huwelijk plaats te Soerabaja tussen (4)  A.H. Watrin en V. van der Pol ( met één “l” ) . Ik heb verder (nog) geen nadere details over dit huwelijk met mevr. V. van der Pol, zoals datum huwelijk en echtscheiding.(RA 1941 is de laatste RA waarin mijn pa wordt genoemd als inwoner van Kediri en employe ……) Geverifieerd met getuige die dit beaamde.
 13. Overleden te Bussum in de leeftijd van 75 jaar Andries Henri Watrin in 1961. (geboortedatum circa 1886/1887. Getekend door E.Th. Tromp = Erna Theodora Tromp, (voorheen gehuwd geweest met Antonio Charles Adolph Klerks ). E.Th.Tromp +1962 Bussum}.  Dit echtpaar A.H. Watrin-Tromp  (huwelijk 5) plaatste een advertentie in de Javabode 5-5-1955 aan boord Willem Ruys en wenst achterblijvers een goed verblijf toe.). Het Archief Naarden bevestigt dat deze heer A.H. Watrin voorheen gehuwd was geweest met mevr. Simon.
 14. Pa vervolgt zijn carriere op de sf Purwoasri (Kediri) circa 1939, want in het seizoen 1939/1940 werd hij secretaris-penningmeester van de Kedirische Voetbalbond.(Ind.Crt 17 jan 1941). Pa is in 1939/1940 ook Secretaris Thesaurier van de Sociëteit Kali Brantas te Blitar en wordt met eer vermeld voor zijn werk inzake een Liefdadigheids concert tbv Prinses Irene fonds. Ma doet haar sociale plicht in die jaren als medewerkster van St. Melania werk. Daarna houden de almanakken op en weet ik slechts dat in febr 1944 mijn pa het aardse verliet. Destijds heb ik hem nooit gekend, maar tijd is een heelmeester maar ook iets dat waar de één eindigt, de andere het voortzet. Nu ken ik hem en heb ik vrede gevonden.

Scan hieronder betreffende de reis van de heer Watrin en mevr. Watrin-Varkevisser in 1921/1922, aangekocht van GAA:

 

De huwelijksmededeling in de kranten mei 1941, huwelijk van (4) A.H. Watrin en V. van der Pol:

De overlijdensadvertienties van de Andries H. Watrin en mevr. Erna Th. Watrin-Tromp.

Hieronder een scan verkregen van Gooi en Vechtstreek Historisch : gezinskaart van vader Henri Andries Watrin en moeder Johanna Cornelia van Zwieten(*11-3-1846 Rotterdam) toen zij voor een poosje te Hilversum woonden (Soestdijkerstraatweg). Zij huwden 23-10-1867 Soerabaya.

Immers Andries Henri Watrin was te Hilversum geboren op 7 dec 1885. Zijn oudste broer Henry Paulus Andries was te Soerabaja geboren op 8 febr 1870 en is overleden op 28 aug 1907 te Soerabaja. Zijn moeder J.C. van Zwieten is dan al gescheiden van Watrin Sr. op 17-2-1892 (RA1893) en Watrin sr. hertrouwde 5-11-1892 met Sophia Maria Meijer te Soerabaja. (RA1894). Moeder van Zwieten plaatste een aparte overlijdens advertentie: Mijn innig geliefde zoon Henry Paulus Andries… en getekend Mevr. van Zwieten.

Moeder en zoon liggen tesamen in graf B2777 Peneleh. Moeder van Zwieten (op het grafschrift staat van Swieten zonder voorletters) werd begraven op 18-8-1915. De leeftijd van zoon Henry Paulus Andries op het grafopschrift staat vermeld als 39 jaar, maar hij werd in 1870 geboren en overleed in 1907. Dus hij werd slechts 37 jaar oud. (Indische Navorschers. Grafopschiften.) Wie zou moeder van Zwieten begraven hebben? Liefdadigheid? Geen voorletters, niets van een opschrift: Onze geliefde dierbare moeder of zoiets. Vreselijk, geen enkele moeder heeft zoiets verdiend, om welke reden dan ook. !!!!  Zij was een echtgenote en een moeder en niet slechts een broedmachine. !!!! Geen advertentie, niets werd haar gegund. Des te wranger is dan de overlijdens advertentie die 14 jaar later in 1929 geplaatst wordt: “Onze moeder en behuwdmoeder…” ten behoeve van een andere vrouw die haar plaats innam als moeder.

De op de scan genoemde kinderen zijn niet de enige geweest.  Ik vond nog de volgende annonces. (Maar er zijn er nog meer, die ik maar hier niet plaats, omdat het anders al helemaal een chaos wordt.)

 • J.C. Watrin-van Zwieten: dochter bevallen op 01-07-1871 Soerabaja. Sophia Elisabeth Wilhelmina overleden 10-1-1874.
 • J.C. Watrin-van Zwieten: dochter bevallen op 04-11-1872 Soerabaja………
 • J.C. Watrin-van Zwieten: dochter bevallen op 11-03-1874 Soerabaja. Sophia Elisabeth Wilhelmina Johanna. Overleden Den Haag 14-5-1957. Waarom is zij niet meegegaan naar Hilversum??? (Zie scan onderaan van haar overlijdens akte)
 • J.C. Watrin-van Zwieten: dochter levenloos bevallen 18-1-1885 te Soerabaja. Watrin Sr verkoopt zijn toko aan zijn jongere broer Paulus Bastiaan en het gezin vertrekt in juni 1885 naar Hilversum Nederland voor 2 jaren, waar dan zoon Andries Henri in Hilversum wordt geboren in dec 1885. Het adres te Hilversum volgens de scan hieronder is Soestdijker Straatweg, maar het nummer ???? Lijkt wel een schilderij… Nummer 43? Nummer 183? Nummer H3 in calligrafie?? Wat had men eigenlijk in Hilversum te zoeken? Pa is afkomstig van Amsterdam en ma van Rotterdam. Watrin Sr komt na deze 2 jaren Hilversum terug in de toko te Soerabaja als Chef van de toko. Zijn broer heeft het te druk met nog andere zaken.

Extra: Dan nog de volgende geboorte annonce: Geboren te Soerabaya op 5-10-1883 Sophia Elisabeth Watrin en getekend door Watrin Jr. Deze laatste zou wel eens Paulus Bastiaan Watrin geweest kunnen zijn, de jongere broer van Watrin Sr en die later de zaak Toko Watrin en Co te Soerabaja van zijn broer overnam. (Zie scan onder).

 

 

Overname van de toko Watrin te Soerabaja van Watrin Sr door zijn jongere broer Paulus Bastiaan.

De overlijdensakte van dochter Sophia, die NIET op de kaart Hilversum genoemd werd tijdens het verblijf van het gezin aldaar. Zij was in 1885 pas een jaar of 9 oud. Vreemd.

Mevr. Sophia Elisabeth Wilhelmina Johanna Watrin huwde Simon van Brakel (*Dordrecht 21-7-1873 en +3-2-1945 Indie) op 8-9- 1897 te Salatiga. Hij was machinist op een suikerfabriek en zijn ouders waren Brakel-Broekmeijer uit Dordrecht. (NIET te verwarren met de schilder Simon van Brakel uit Dordrecht).

 

Papa, ik heb je naam gezuiverd, 80 jaren na datgene wat men jou en je gezin heeft aangedaan. Dank dat je me gestuurd hebt om de waarheid te vinden. Dat mensen geluk zoeken in het leven is normaal, doen we allemaal en dat neem ik en namens jou de heer Watrin helemaal niet kwalijk, dat ook hij op zoek was naar geluk en vrede. Maar dat mensen jou misbruikt hebben uit naam van vriendschap is niet normaal in mijn ogen, omdat jij na de oorlog nooit de zaken recht heb kunnen trekken en derhalve doe ik het dan nu hierbij voor jou. Moge in elk geval de heer A.H. Watrin nu wel gevonden hebben, wat hij zijn leven lang zocht.

Hieronder foto prive bezit:

Het gezin van pa te Swaroe Boeloeroto Blitar. Ik was nog lang niet in de kinderproductie planning van pa en ma en kwam veel later pas. De foto is circa 1933 gedateerd. Ma (Beatrix ten Cate +1946 Malang Kamp Bergenbuurt) helemaal links, midden oom Han (Henri Constant Boers +1948 Heemstede als gevolg van kamp Cimahi Baros 7), rechts de zus van ma: Nancy Odilia ten Cate (+1965 Surabaya) ziekte, linksonder mijn zus Nel (Petronella Boers, vernoemd naar onze oma van vaders kant,  +1956 Ermelo ziekte), dan mijn broer Cor (Cornelis, vernoemd naar pa, +1942 Slag in de Javazee), dan mijn zus Julia (anno mei 2015: ijzersterk en nog steeds bij de pinken) en staande vastgehouden door zus Julia: mijn zus Miep (Marie, +2008 Dordrecht ziekte).

Fragment gesprek met getuige 01-05-2015 en 02-05-2015.

…..”Ja, hallo” ander kant van de telefoon…..gesprek volgt …… “Watrin was een Hollander.”  …. “Klopt! Geboren te Hilversum.” …. “Oh ja? Hoe weet je dat ? Heb je dat moeten kopen? Waarom? En waarom wil je dat allemaal weten?” ….”Gevonden in de historische boeken en omdat het mijn vader betreft.” …. “Oh, dan is het goed. Heb je veel moeten betalen? Moet je geld hebben? Staat je vader erin? Kan je die boeken ook voor mij kopen?” …. “Neen, want dan moet u een PC hebben…” …. “Oh ja, dat is zo. Ik heb geen PC. Jij wel he? Hoe is het verder met je?” ……

Meer lezen? Zie de pagina Alida Frederika Maria Simon.

Terug naar boven