P.M. Johannes – Toko 1

Paulus Minas Johannes ten rechte Boghos Minas Hovhanes Amirkhan,

had toko’s gehad. Een toko? Oudere Indo’s opgegroeid in voormalig Indië zullen dan denken aan één of ander klein hok waar van alles en nog wat werd verkocht en soms ook nog op de reut. (Op de pof dus).

Want velen leefden van de ene dag op de andere dag; behalve diegenen die iets te makke hadden en dat was veelal de elite.

In Purworedjo (Poerworedjo)  begon Paulus een toko met zijn broers en op 2 april 1894 besloot Paulus te verkassen naar Magelang om aldaar een nieuwe toko te openen.

Zie voor nadere details in verband met familie relaties, ook de volgende pagina: Amir Hovhanes Amirkhan en de pagina Paulus Minas Johannes.

Een paar jaar geleden had ik via neef W.P. documentatie gekregen, dat veilig ergens onder zijn hoede lag opgeborgen en waar neef WP geen tijd voor had en weinig raad mee wist.(Gelukkig maar, want anders had ik van mijn levensdagen nooit en te nimmer de raadselen kunnen onthullen). Het was de familie nalatenschap.  Kortom, het grootste deel van deze documentatie kwam in mijn handen terecht en het bleek dus onder andere de administratie te zijn van Notaris Constantinus P.A. BOELEN gezeteld te Magelang en hij was de vader van de oma van mijn neef WP. Zie hiervoor de pagina Notaris C.P.A. Boelen.

Het was een schitterende collectie en een schat aan informatie kwam er uit te voorschijn en men zegt dat ik een vrij sterk fotografisch geheugen heb, hetgeen op zijn tijd best handig is, want een paar weken geleden alweer kreeg ik contact met de Armeense kant van mijn familie te New Julfa en die verstrekten mij ook enorm veel informatie over mijn Armeense familieleden, waaronder Paulus Minas Johannes. Ik heb de beide informatie stromen door elkaar gehutseld en kwam tot het hier onderstaande.

En het foto album in mijn hoofd opende zich en het beeld van 4 heren verschenen voor mij, gezeten aan de conferentie tafel en/of bureau en de heren waren:

 1. De notaris zelve aan de ene kant, met voor zich een stapel papieren en waarschijnlijk een fles jajem en 4 glazen op een dienblad en
 2. De heer Gerard Johann van Bijlevelt (inderdaad, een “dubbele N in Johann) aan de andere kant van de tafel of bureau en hij was gemeenteraadslid Magelang.
 3. De heer Paulus Minas Johannes ernaast en….
 4. De heer J.M.F. van Eijck er naast in hoedanigheid van Koopman en Contractant.

Destijds zeiden de documenten waar de namen van deze heren in vermeld werden, me geen biet. Ok, er zat de naam van Paulus Johannes bij, maar ik had destijds niet de moeite genomen om ’s wat dieper  erin te duiken… tot het heden aanbrak (medio aug 2015) en de droge teksten in de almanakken nu voor mij een beeld met personen ingevuld kunnen worden.

Het leven was Paulus en zijn echtgenote goed gezind; te Poerworedjo had hij wat grond en een huis en zijn toko dat waarschijnlijk wel goed draaide.

Eind 1893 besloot hij te verhuizen naar Magelang en opende op 2 april 1894 de nieuwe Toko P.M. Johannes. Waarschijnlijk had hij reeds een pand met twee verdiepingen, want het staat er een beetje ongelukkig in de advertentie: Per 2 april zal de toko BOVEN geopend zijn enzovoorts. Ik concludeer hieruit dat hij dan per deze datum het hele pand als toko heeft ingericht? Het maakt verder niets uit wat mij betreft.

In 1906 richt hij samen met gemeenteraadslid Gerard Johann van Bijlevelt de nieuwe naamloze vennootschap TOKO JOHANNES op. Waarschijnlijk merkt hij dat zijn gezondheid tanende is en probeert hij zich en zijn echtgenote te vrijwaren van hoofdelijke aansprakelijkheid. Hij is dan circa begin in de veertig jaren oud.

Dankzij de  administratieve nalatenschap van Notaris Boelen, ben ik er vandaag 17 aug 2015 achter gekomen, dat de aandeelhouders Paulus  Minas Johannes en Gerard Johann van Bijlevelt een aandeelhouders vergadering belegd hadden op 28 juni 1907, waarbij beide aandeelhouders besloten tot ontbinding van de Toko Johannes n.v. te Magelang.

Er woonde te Magelang ook een heer J.M.F. van Eijck die koopman was en in augustus van 1907 besloot de heer van Eijck de N.V. Toko Johannes over te nemen en wordt hij dan eigenaar van de nieuwe Toko van Eijck, ook wel genaamd Toko Manusje van Alles, inclusief het winkel meubilair en de handelsgoederen (voorraad). Over eventuele openstaande crediteuren en debiteuren wordt in het contract gezwegen. Wat ik ook uit het contract kan opmaken is het feit, dat (hoogstwaarschijnlijk) de heer van Bijlevelt het aandelen kapitaal NIET heeft volgestort en derhalve ook niet meedong in de opbrengst van de verkoop van de aandelen.

De verkoop acte wordt ten overstaan van de Notaris gepasseerd en contractueel wordt de verkoopsom en maandelijkse aflossing vastgelegd en rente bij wanbetaling. Ik kan uit de administratie herleiden, dat de heer van Eijck het aandeel van Paulus Johannes heeft gekocht, gelet op het feit, dat hij de verkoopsom aan Paulus of diens gemachtigde moet betalen. Uit de documentatie van de oprichting van de N.V, in 1906 is na te gaan, dat het aandelen kapitaal op naam staat  der beide vennoten Johannes en van Bijlevelt. Hieruit concluderend, mag ik zeggen, dat de prive spaarpot van Paulus dus cash werd gevuld.

Het zal niet lang daarna zijn, dat Paulus voor zijn gezondheid naar Nederland vertrekt ter genezing en alsnog in 1911 te Den Haag het leven laat, zijn echtgenote te Magelang achterlatend en hoogstwaarschijnlijk in elk geval wel financieel niet tekort gedaan heeft, want zij erft bij wilsbeschikking al de onroerende goederen (zoals in het boek vermeld wordt).

Hieronder de foto’s van de heren Paulus Minas Johannes, de notaris C.P.A. Boelen en de heer Gerard Johann van Bijlevelt. Op dit moment ben ik niet in staat om ook een foto van de heer van Eijck op tafel te toveren. Wie weet, misschien ooit? Het geluk en de hulp van boven en mijn voorouders hebben me al vaker (heel vaak) geholpen.

Tevens hieronder een foto van het KITLV van de toko J.M.F. van Eijck te Magelang uit 1910. Volgens het KITLV zou het toko J.M.J. van Eijck zijn, maar bij uitvergrotins is heel duidelijk te zien, dat de twee liggende strepen van de letter “F” weggevallen zijn of vervaagd of iets dergelijks. Notabene in overige geschriften van het KITLV zelf  wordt gesproken over tokohouder J.M.F. van Eijck. Amen, hallelujah, wederom een raadsel uit de historische boeken en historische tijden ontrafeld. Is leuk voor de volgende generaties na mij, die van hun levensdagen dit toch niet zullen lezen (een uitzonderlijke niet te na gesproken).

De notaris C.P.A. Boelen in 1903 te Amsterdam met verlof. Saillant detail: Zijn klient  te Magelang, Paulus Minas Johannes, overleed te Den Haag op 16 febr 1911 in eenzaamheid. De notaris zelve overleed ook in eenzaamheid te Amsterdam een paar maanden eerder op 13 juni 1910. Zouden zij elkaar in Nederland nog gezien hebben? Wisten zij van elkaar dat zij gerelateerd waren? Wat een trieste samenloop van omstandigheden eigenlijk. Nog een saillante toevalligheid: Client Paulus Minas Johannes verricht zijn laatste zakelijke bezigheid en verkoopt in aug de ballentent te Magelang. Notaris Boelen verricht met het passeren van deze verkoop ook zijn laatste zakelijke bezigheid, want hij heeft het te druk met het verkopen van zijn praktijk, afhandeling van de dagelijkse dingen: hij vertrekt in nove 1907 voorgoed terug naar Nederland. het was oorspronkelijk bedoeld als een “groot verlof reis” maar kwakkelt met zijn gezondheid en blijft dan alsnog toch maar in Nederland. De verkoop van zijn notaris praktijk moet hij verder vanuit Nederland afwikkelen. Zijn correspondent is notaris Scipio Blume.

Paulus Minas Johannes met echtgenote Collina Sophia Wiegers.

 

 

Een afgeschermd en blank gemaakt deel van het concept van de notariele akte van Obligatie, gepasseerd door de heren zoals hierboven genoemd ten overstaan van de notaris Boelen te Magelang in aug 1907. (Deze maand 108 jaren geleden alweer). !!!

Hieronder een afbeelding van de wereldkaart en de levensreis van Paulus Minas Johannes erop getekend. Zijn levensreis die begon in New Julfa/Nor Jugha nabij Isfahan in Iran in circa 1862/1863 en eindigde in Nederland in 1911 na zwerftochten naar Calcutta India (alwaar de familie zakelijke belangen had en ook woonachtig, via Singapore naar Java, alwaar hij te Java circa 15 jaren verbleef. Op zijn laatste reis van Java naar Nederland passeert hij ergens in de verte gelegen zijn geboortegrond en heeft waarschijnlijk nog veel hoop, dat hij het geboorte oord ooit weer zal terugzien. Na een verblijf ter genezing in Nederland van 1 jaar en 7 maanden wordt hij in Den Haag begraven. Misschien dat een achterneef Mesrope (die in Den Haag van Boetzelaerlaan resideerde) bij zijn begrafenis aanwezig was?

Hieronder een afbeelding van toko J.M.F. van Eijck uit 1910 van het KITLV te Magelang. Op de foto staan een paar militairen alsmede wat hulpkrachten en waarschijnlijk zal één der heren in het wit gekleed wel de heer van Eijck zijn. Magelang had een militaire school geheten De Hoofdwacht….. Zij allen: eens leefden zij en maakten deel uit van wat nu de historie van Nederlandsch Indië is (en nog zo zelden wordt bekeken door de huidige generaties, want de beelden op hun Smartfoon en IPad en Tablet zijn veel leuker om naar te kijken toch.). Een militair op de foto is zo gewend aan zijn stramme militaire houding en peinst er niet over om een beetje ontspannend te poseren. Borst vooruit en armen stram naar achteren.

Overigens, de toko werd na de dood van J.M.J. van Eijck in eind 1930 te koop aangeboden. Zie krant kb april 1930. (Zie onder: zoon George heeft dan waarschijlijk geen zin om de toko voort te zetten. Kon hij soms niet overweg met het personeel, dat door zijn vader was aangesteld? Namelijk hoofdzakelijk oud militairen.)

Hieronder een fragment van de gevel met naam van de toko. Duidelijk is te zien, dat de letter “F” de twee liggende strepen mist. De poot trouwens heeft links en rechts twee krullen en dat heeft een letter “J” dus niet. (KITLV zegt dat het een “J” is.)

Oh ja, om het een beetje moeilijk te maken voor DIEGENEN die er interesse in hebben om dat gedoe met J.M.J. van Eijck en/of J.M.F. van Eijck uit te spitten.

In 1885 arriveerde te Priok Batavia een korporaal J.M.J. van Eijck en vervolgde zijn loopbaan te Indië als KNIL soldaat. Hij ging uit dienst en deed een klein winkeltje openen samen met enkele andere ex-soldaatjes in militaire spulletjes. (Het Leger was toen nog niet zo gul voor de kleine Jan de Soldaat en smeet nog niet met vette premies en prive equipment.). Al snel deed J.M.J. van Eijck andere bijverdiensten erbij zoals vendu houderij en commissie zaakjes.

In Magelang en Kedoe was er een gemeenteraadslid J.M.J. van Eijck en was hij tevens wijkmeester van Wijk B te Magelang per 4-4-1908; één en ander volgens de almanakken natuurlijk. En om het NOG moeilijker te maken was er in de almanakken onder de rubriek Toko’s te Indië constant de zelfde toko te Magelang namelijk Toko J.M.F. van Eijck. Oh ja, dan hebben we natuurlijk ook nog het afschrift van de verkoopakte van Toko P.M. Johannes aan de heer van Eijck… (Lekker puh, ik weet het, jullie lezers puzzelen nog.)

Op 2 dec 1896 huwde Johann Maria Julius van Eijck te NGAWI met Caecilia Hijke Francina Ehrencron.

 1. Uit dit huwelijk werd tenminste geboren te Magelang op 31 mei 1907 (RA1908) een zoon George van Eijck. Huwde met Anna Dumas en stierf te Doorn op 26 juni 1960. (Archief Utrecht)
 2. Caecilia Hijke Francina Ehrencron werd geboren 22 nov 1879 te Ngawi. Zij was een dochter van Charles Lodewijk Ehrencron (1844-1885) en een lokale dame (2de huwelijk) . (Vader Charles was ook Indo Europees; zijn moeder heette Milah.) En als men graag wilt weten hoe Caecelia eruit zag, dan adviseer ik de nieuwsgierige(n) maar om deze site verder door te spitten. Weer lekker puh van mijn kant dus.

Om het helemaal moeilijk te maken hiernavolgend een lijstje met geboortedata van kinderen met de achternaam van Eijck te Magelang.

 • RA 1901 Maria Caecilia Charlotte 8-9-1899 te NGAWI. ( vader JMJ en zijn echtgenote CHF woonden in dat jaar te Ngawi)
 • RA 1902 Jan Hendrik op 1-6-1902. (Op 21-11-1925 huwde te Magelang J.H. van Eijck met J.Ch.A. Kosterman. Bron: KB.nl)
 • RA 1903 Eugen Franz op 26-5-1902
 • RA 1904 Fritz Karl op 2-2-1904
 • RA 1906 Eugenie op 2-9-1905
 • RA 1908 George op 31-5-1905. (Zoon van JMJ van Eijck en CHF Ehrencron. George huwde met Anna Dumas)
 • RA 1909 Willem op 12-6-1908
 • RA 1910 Willem op 20-2-1908
 • RA 1913 Caecilia Maria op 25-5-1912
 • RA 1914 Selma op 16-6-1913
 • RA 1915 Selma op 14-6-1913 ??

Zie vervolgpagina Toko P.M. Johannes 2 met betrekking tot het ontrafelen van de personen, die op de foto’s staan.

Met dank aan Nikid Mirzayan te Iran, neef WP, het KITLV, de almanakken(die menigmaal tegenstrijdig zijn gelijk het KITLV ) en …..  mijn hersenpan die in staat was om dit uit de toverhoed te toveren, want per slot van rekening betreft het familie van me en heb ik hen een extra plaatsje kunnen geven opdat zij niet in de vergetelheid geraakten.

Terug naar boven