RA Siti Spoepadmi Djoewito

Een pagina ter ere en respect van/voor

R.A. Siti Spoepadmi Djoewito en haar familie, welke tot het patriciaat behoorde/behoort.

Naar aanleiding van enkele artikelen in de TongTomg/Moesson besloot ik iets over deze familie hier neer te zetten; want per slot van rekening hebben enkele leden van deze familie Djoewiti een stukje historie geschreven in de geschiedenis van voormalig Ned. Indie en het nieuwe Indonesia.

Bronnen: De Moesson Online, de register almanakken, Openarch.nl, Genicom Indonesia en Delpher.nl

Ik zal hier niet tot in detail treden en uitvoerige gegevens of wat dan ook publiceren

Hieronder een foto uit de Moesson Online met het gezin Djoewito ter ere van het 20-jarig huwelijk van vader en moeder Djoewito.

Op de foto heb ik nadere informatie aangeduid, welke afkomstig is van de Moesson Online en waar nodig door mij aangevuld ter verduidelijking. In het bijschrift van deze foto werd schreef Moesson dat Siti mevr Stril Djoewiti heette, hiermede neem ik aan dat zij dan de heer Strik huwde. Waar en wanneer en overige gegevens van het huwelijk heb ik niet verder uitgezocht.

Op bovenstaande foto is mij tevens onbekend wie de dame helemaal links op de foto is en wie de kinderen zijn? Familie? Wellicht kan zij een zuster van de moeder geweest zijn? Of wellicht een andere dochter van de RT Djoewito??

De RT Djoewito (vader van Siti) werd geboren te Blitar in 1896 en de foto is gedateerd 1941, dus zijn kleinkinderen kunnen het niet zijn; daar zijn ze te groot voor. En inmmers, de RT Djoewito huwde in 1921 met de RA Siti Tartira.

Kortom, zoals gezegd, de RT Djoewito werd te Blitar op 14 dec 1896 uit een adelijk geslacht geboren en zijn eerste titel was Mas. Hij betrok een baan bij het Ned.Indische gouvernement in 1917 en startte als Gaib te Wlingi, werd daarna Mantri Poltie te Toeloengagoeng, vervolgens Wedone Kediri (alwaar Siti Soepadmi werd geboren) en werd Secretaris te Loemadjang en bezocht in 1928/1930 de Bestuursschool te Batavia alwaar hij slaagde en werd vervolgens Wedono te Gedek en Taman Sepandjang, om vervolgens Patih van Sidoardjo te worden vanaf 1937 tot en met 1945. Zijn titel was inmiddels RT of te wel Raden Toemenggoeng.

Siti zelve bezocht de HBS aan de huidige Kusuma Bangsa gelegen en werd na de inval van Japan in voormalig Indië gedwongen om de opleiding te stoppen. Het gezin woonde circa 25 km buiten Soerabaja en elke dag op en neer reizen werd ook te gevaarlijk.

Thuis bleef Siti niet stil zitten wachten op wat het leven haar zou brengen en zij vatte het plan (en voerde het ook uit)  om de huisbedienden de kunst van lezen en schrijven bij te brengen, hetgeen haar ook grotendeels lukte.

Na de oorlog huwde haar zusje Siti Juliati (roepnaam Juul) met een zoon uit het Jogjaasche patriciaat geheten de heer Harsojo. Hij was zoon van Raden Dwidjowijoto.

 

Nog enkele informatie over vader RT Djoewito.

De oorlog eindigde en Nederland kwam als de wiedeweerga weer op de proppen om wederom de koloniale macht uit te oefenen.

Enfin een iedere lezer, die een klein beetje zijn/haar geschiedenis van Nederland kent, weet wat er zich daarna afspeelde.

Van Indonesische zijde werd het politiek egzien een ietwat rommelig en rotzooierig en op een gegeven moment was het zelfs zover dat Oost Java een eigen parlement had, waarvan de heer RT Djoewito voorzitter van werd.

Ik noem maar wat termen en nieuwsgierigen die meer willen weten kunnen het zelf opzoeken. RECOMBA, Ch.O. van der Plas, 1949 NEGARA DJAWA TIMOER etc etc. etc.

Hieronder enkele scans uit de kranten, waarmee ik dit korte artikel dan afsluit.

 

 

 

 

 

Dan tot slot nog een dankzegging wegens het overlijden van schoonmoeder/moeder R.A. Sastrohadiredjo uit Delpher:

Een kleine informatie mijnerzijds. Wil men meer weten? Gaat uw gang en til uw luie achterste uit uw krosi males.

Ad 1) Spreekt vanzelf wie dat is.

Ad 2) R. Soedarmadji Kaeni. Volgens een krantenbericht Delpher.nl was hij op 16-9-1952 gehuwd met R.R.  Koenmartani. Volgens zelfde krantenbericht was hij een zwager van de heer R.T. Djoewito, waarmee ik mag aannemen dat mevr. R.R. Koenmartani een zuster was van de heer R.T. Djoewito. ?

RT = Raden Toemenggoeng.

RA = Raden Ayu of Raden Ajeng.

Rr – Rara. (NEEN, niet op zijn Hollands, maar dit is een titel dat duidt op iemands afkomst uit welk vorstenhuis en is alleen voor dames.)

Moge zij die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben.

Terug naar boven