Slag Javazee 1942 deel 2 – Scheepswrakken geroofd

Zie deel 1 ter ere van mijn broer Cor die sneuvelde.

Dit deel 2 gaat over de scheepswrakken die er niet meer zijn en op welke wijze de “be- en afhandeling” door verantwoordelijken geschiedde van dit drama, zodat heden ten dage nog slechts herinneringen blijven.

 

15 november 2016:

VOOR COR, één der 915 man: JE LAATSTE STOFFELIJKE RUSTPLAATS IS NIET MEER. MOGE JE DESONDANKS TOCH JE EEUWIGE VREDE BLIJVEN HOUDEN. JE BENT EN BLIJFT IN MIJN HART.

AANVULLENDE INFORMATIE NAAR AANLEIDING VAN HET BERICHT IN DE KRANTEN, DAT DE WRAKKEN SPOORLOOS VERDWENEN ZIJN.

HIERONDER EEN SCAN VAN EEN BRIEF ONTVANGEN DOOR MIJ VAN DE KON. MARINE EN HET KAREL DOORMAN FONDS

DE BRIEF WAS ENKEL OP DE ENVELOPPE VAN EEN ADRES ETIKET VOORZIEN. DE BRIEF ZELF NIET !!!! ACH JA, WE HEBBEN NOG GEEN SOFTWARE, DAT DE MOGELIJKHEID BIEDT OM ADRESSEN OP DE BRIEF ZELF TE PLAATSEN TOCH????? BIJ MIJN WETEN GEBRUIKTE IK DIE SOFTWARE AL IN BEGIN JAREN 1990.

 

Zie verder het AD artikel:

http://www.ad.nl/nieuws/nederlandse-zeemansgraven-bij-indonesie-spoorloos-verdwenen~aef8adaa/?utm_userid=359e48fe-2d1d-4bee-b82a-49c507977199&utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20161115

Omwille van de leesbaarheid, heb ik de brief gesplitst.

In de brief quote:

 • …”Men bespreekt de melding en de mogelijkheden van een gezamenlijk onderzoek…..” ….. Men bespreekt…wanneer? Wat wil men dan doen? Weg is weg. Had men destijds – toen jaren geleden al geconstateerd was, dat er “gestolen” werd, niet een electronische beveiliging kunnen plaatsen gekoppeld aan monitoring via satelite? We leven toch in de moderne tijd? (2004 KM koopt de scheepsbellen op van de slopers. ) !!!!
 • …”Oogmerk van de expeditie was beelden vast te leggen….ivm de komende 75-jarige herdenking….” Kevin Denlay, een Australische duiker legde deze beoogde beelden van de wrakken toch al vast in 2002? ….. Ga bij hem te rade dames en of heren.

Maar ja, wie ben ik. In elk geval niet iemand die het voor het zeggen heeft maar alleen “beobachte” zoals onze oosterburen dat zo mooi kunnen uitdrukken.

Ik heb de kwestie eens nader onderzocht en ben tot de volgende conclusie gekomen mede naar aanleiding van enkele door mij gevonden feiten waaronder een bericht uit de Daily Telegraph van oct 2014 waarin men melding maakte van het strippen en slopen van wrakken van Engelse oorlogsschepen en mijn conclusie luidt dan als volgt:

Men weet van de kwestie en men kijkt een andere kant uit.

En hoogstwaarschijnlijk zal men erbij gezegd hebben: We kunnen er niets aan doen, dus laamaarwaaie.

Anmeoela, men had er wel degelijk iets aan kunnen doen maar men verdomde het.

“Ja”, zal één of andere druiloor dan wel weer aanvoeren: “Dat bericht stond toch in een Engelse krant?”

“Nou en?” , is mijn antwoord: “Er is toch communicatie tussen de Westerse mogendheden….”

En dan zal wel weer een andere druiloor aankomen met: “Maar dat kost toch geld en dat is er niet”… En mijn kommentaar zal zijn: “Er is wel degelijk geld voor aanwezig. Pluis de regeringsbudgetten er maar eens op na.”

Aanvulling 15 februari 2017:

In de week voor maandag 13 februari 2017 kreeg ik een vervolgbrief (gedateerd 10-2-2017) over de gang van zaken.

Mij vielen meteen een paar dingen op; er werd geschreven over 3 “termen”:

 1. Verificatie (Vaststellen dat de wrakken echt verdwenen zijn),
 2. Appreciatie (Wat is er precies mee gebeurd) en
 3. Afspraken over het behoud van maritiem erfgoed in de toekomst.
 • Ad 1) Experts van beide landen (Indonesia en Nederland) hebben de gegevens verzameld, geanalyseerd en vastgesteld, dat VRIJWEL zeker de wrakken zijn verdwenen. (Nou, dat is niet zo moelijk geweest, want dat wist ik als leek eind november 2016 al aan de hand van de mij beschikbare gegevens en informatie – zie onderaan deze pagina.) De experts gingen gezamenlijk in de week van 6 t/m 9 febr 2017 aan tafel in Jakarta…. Dan pas???? Lekker laat.
 • Ad 2) Wat er precies mee gebeurd is, was mij eind november 2016 ook al bekend. Even neuzen hier en daar, je vriendjes bellen in Indonesia en deze de sloperijen langs laten gaan en foto’s maken en je gezond verstand gebruiken en het antwoord ligt voor de hand.
 • Ad 3) Afspraken over behoud van maritiem erfgoed in de toekomst…. Welk maritiem erfgoed? Waar? Wat voor afspraken?

Al met al een teleurstellend vaag vervolg op de gang van zaken, althans voor mij, namens mijn gesneuvelde broer Cor. Heel veel woorden in de brief die samen nietszeggende frasen tevoorschijn toverden.

Dan tot slot de laatste alinea van de bewuste brief:

1) Wij verzoeken u vriendelijk deze informatie tot maandag (bedoeld wordt dan 13 febr 2017) in familiekring te houden, zodat wij zoveel mogelijk nabestaanden zelf kunnen informeren. Nou mijnerzijds is dat niet gebeurd heren, don’t worry. Maar waar komt dan de info vandaan in de media, die op maandag ochtend al bol stond van het verhaal? Dat moet dan al vanuit de pressroom van de instantie af komen toch en waarschijnlijk al veel eerder dan maandag morgen vroeg, want de media heeft tijd nodig om te drukken en voorbereidende nieuwsuitzendingen te maken?

2) Mij is bekend, dat diverse nabestaanden van de gevallenen een uitnodiging op maat hebben gekregen om de Herdenking in de Kloosterkerk bij te wonen op 27 februari 2017. Waarom hebben niet ALLE nabestaanden deze uitnodiging gekregen???? Zitten er minder belangrijke nabestaanden bij, die de moeite niet waard zijn om een uitnodiging te krijgen of te moelijk doen? Ik verwijs naar de zinsnede in de brief: “U kunt zich hiervoor nog aanmelden bij kabinet.CZSK@mindef.nl.” …. letterlijk met punten en al gequote en ik verwijs naar het feit, dat inderdaad vaststaat dat niet ALLE nabestaanden een uitnodiging hebben gekregen…..Duidt m.i. op het feit, dat het een beetje een wanorde is in de administratie van de afdeling die dit moet regelen. (Als je deze brief van 10 febr 2017 toegestuurd krijgt, dat sta je toch boek in de administratie? Of zie ik spoken?)

Cor, voor mij is elke dag een Herdenking en Gedenking aan jou. Heb ik geen duur bla bla bla voor nodig om dat te volbrengen.

Kortom, mijn conclusie:

Een boel veel bla bla bla en geen doeltreffende resultaten, maar dat wist een ieder met gezond verstand al van te voren.

In elk geval: Mindef en KDF, dank voor toezending van het vervolg gebeuren, zoals beschreven in uw brief van 10 febr j.l.

Einde aanvulling 15 februari 2017.

Cor, jouw botten en die van je gevallen medestrijders liggen nu her en der verspreid, zo ze nog niet verteerd zijn en dat reken ik de verantwoordelijken aan en ik reken het hun zéér zwaar aan.

Step Vaessen maakte een youtube filmpje voor Al-Jazeerah en toon beelden over en uit een sloperij te Surabaya.

https://www.youtube.com/watch?v=CNoqff3i5HI&feature=share (Eind november 2016/begin dec 2016) 

27-11-2016: Feiten doen de ronde ( Bron: Bandung en gedetailleerder adres bij mij bekend)

1) Bespreking geweest te Bandung ten huize van de heer Joop Nahuijsen, waarbij (ONDER ANDERE) aanwezig waren de heren Rene Pals (Officier Marine) en de Robbert van der Rijdt (Directeur OGS Indonesia). Resultaat van deze besprekingen zijn te summier en derhalve doe ik hierover geen verdere uitspraak.

2) Jacques Brandt van KDF (= Karel Doorman Fonds) wil bespreking houden met de heer Joop Nahuijsen. Wanneer en waar exact is mij nog onbekend.

3) In mijn bezit zijn (van verschillende bronnen afkomstige en verschillende) coordinaten van de kruisers de Ruyter en Java. Deze coordinaten zijn – op verzoek van het KDF – geheim en kunnen niet gepubliceerd worden. Mijn vraag luidt dan aan het KDF: Waarom NIET? Waarom geheim ??? Is men van oordeel dat de gegevens (eigen of / alsmede die van derden)  NIET juist zijn??????? Zijn er fouten gemaakt? Zo ja, door wie???? Hebben nabestaanden c.q. nazaten geen recht op de waarheid???? Wordt het niet tijd dat Nederland zich eens eindelijk GROOT toont???? Wordt het niet tijd, dat Nederland eens een keertje de verdoezel mentaliteit laat varen???? Heel vreemd allemaal.

4) Waar gaat het eigenlijk om? Het gaat om de juistheid van de coordinaten van de rustplaats van de schepen zoals vastgesteld door:

 • a) een duikploeg 2002 die het bewezen heeft door het maken van foto’s van de wrakken (in mijn bezit)  en
 • b) een duikploeg 2016 die bewezen heeft, dat er slechts “lege” rustplaatsen op de bodem van de zee te zien zijn.
 • c) Beide duikploegen noteren echter verschillende coordinaten met elkaar vergeleken.

Dag Cor en Dag aan al je mee-gesneuvelde makkers en kameraden. Moge jullie allen desondanks en waar dan ook jullie botten nu resten en rusten, jullie vrede hebben. Moge zij die dit jullie aangedaan hebben, tot in eeuwigheid verdoemd zijn. Dank zij jullie Cor en mede-gesneuvelden heb ik in vrijheid kunnen leven. Mijn dank.

Een stuk persoonlijke geschiedenis, maar ook dat van Nederland, is voorgoed weg en ik constateer: Het had voorkomen kunnen worden Nederland…Het had voorkomen kunnen worden. !!!!

Aanvulling 26 febr 2017:

Een onverwacht en zeer bizonder en zeer gewaardeerd gebaar door een vriend de heer Walter Kessels – Majoor b.d., (ook bekend van zijn inpanningen voor St. Arjati en HARVEST SFOR) gegeven ter ere en respect van mijn broer Cor.

Hij benaderde de heer Theo Vleugels (Directeur OGS Nederland en opvolger van de heer Gel Flieringa en oud collega van de heer Walter Kessels) en de heer Robbert v.d. Rijdt (Directeur OGS Indonesia en opvolger van de heer P. Steenmeijer – voormalig directeur OGS Indonesia) met het verzoek om bloemen te strooien bij de naamplaten gevallenen Slag in de Javazee op Kembang Kuning ter ere en respect van mijn broer, hetgeen door beide heren aan werd voldaan. Voor deze heren ook hierbij namens mijn broer Cor, mijn grote dank en waardering voor hun geste en welwillendheid. Het maakt mijn verdriet om de verdwenen scheepswrakken en de afhandeling ervan een heel stuk kleiner. Met name door het gebaar van Walter zelve. Ongevraagd en onuitgenodigd en belangeloos…. Dank Walter !!!!!

Morgen 27 febr 2017 is het 75 jaar geleden dat je sneuvelde en je was pas 22 jaar oud en ik heb je nooit gekend maar wel altijd als mijn held geëerd en gerespecteerd.

Links: de heer Theo Vleugels en rechts de heer Robbert v.d. Rijdt. Dank heren voor uw bizonder nobel gebaar !!!!!!

Einde aanvulling 26 febr. 2017.

Aanvulling 22 januari 2018:

21 januari 2018: Wederom een brief aan mijn broer Cor en zijn mede gesneuvelden, omdat ik aanneem, dat zij niet in staat zijn het gebeuren rondom het drama van de salvaging door slopers/ijzerstropers in het aardse te volgen.

1) Cor, zoals destijds (zie boven mijn commentaren eind november 2016) al door mij vastgesteld, was er een bla-bla-bla gedoe door de heren van hogerhand, zoiets in de trant van “We zullen dit en we zullen dat en wie denkt men wel niet wie wij (Nederland) zijn, om ons zoiets te flikken”…. Wakker worden heren Verantwoordelijken en je niet verschuilen achter je onnozel geleuter….bla-bla-bla. Een paar brieven werden de deur uit gemieterd aan belanghebben en daarna geen woord meer over het vervolg, tot verleden week…..

2) Cor, de verantwoordelijken stuurden een bericht de deur uit, wederom gevuld met bla-bla-bla en nog meer shit, kortom zoals wederom door mij al werd verwacht. Het komt hierop neer, dat niet te achterhalen is wie die “stoute” ijzerboeven zijn, maar Nederland zal….. zal dit en zal dat en zal weet ik veel wat. Lariekoek Cor….want het is weer bijna de herdenking a.s. februari 2018, dus komt men wel met een zoethoudend nietszeggend epistel en kunnen de verantwoordelijken in Nederland hun handjes weer in onschuld wassen en zeggen “We hebben toch ons best gedaan lieve nazaten en nabestaanden.”…

3) Cor, er verscheen op de 17de januari 2018 een artikel in een Indonesische website/krant over dit gebeuren en met name over naam en toenaam wie en wat er mee gemoeid is. Het betreft enkel de bevestiging wat datgene waar ik je vorig jaar al over berichtte. Jouw neefje van 5 jaar oud had dit ook kunnen voorspellen…..

4) Cor, mochten jouw stoffelijke resten erbij zijn, weet dan dat jouw eventuele resten hier op een dotje bij elkaar gedenderd zijn samen met die van sommige van je medestrijders destijds. Bijna 76 jaren later na je sneuvelen lig je vermoedelijk weer in de aarde waar je geboren werd….

5) Cor, ik geef je op een briefje, dat zeer binnenkort het gekrakeel weer gaat beginnen. De ene instantie zegt: We hebben geen bewijzen, de andere instantie zegt: We hebben toch al een monument opgericht. De ene groepering zegt: We moeten de gesneuvelden een eerbewijs brengen, hen opgraven en herbegraven enzovoorts enzovoorts…. Let op mijn woorden Cor. Nederland is er sterk in : Veel geblaat en weinig wol.

6) Cor, ik ben helaas machteloos en kan niets voor je doen in deze kwestie; ik kan slechts jou op mijn manier respecteren en in herinnering bewaren. Zoals je weet hangt jouw eremetaal met jouw foto vlak bij mijn bed, naast die van papa en mama en dat is helaas alles wat ik kan en heb kunnen doen.

7) Cor mijn broer, dank voor alles wat je hebt betekend voor ons overlevenden. Vergeten zijn wij jou niet, nooit zal dit ook gebeuren ondanks alles hoe het stel oelewappers zich probeert schoon te praten.

Moge jij op welke manier dan ook, je eeuwige vrede en rust hebben.

Cor, jouw botten en die van je gevallen medestrijders liggen nu her en der verspreid, zo ze nog niet verteerd zijn en dat reken ik de verantwoordelijken aan en ik reken het hun zéér zwaar aan.

Let wel Cor, zoals je weet zijn niet allen op een oelewapperige manier bezig in het oplossen van deze nare kwestie. Ik wil jou toch nog (wederom en ten overvloede) berichten dat met name de heren Theo Vleugels, Robbert van der Rijdt, Walter Kessels en Peter Steenmeijer zeer veel hebben gedaan in het verleden om jou te respecteren en te honeren, waar ik deze heren zeer dankbaar voor ben en dankbaar voor zal blijven.

Jouw huidige en vermoedelijke laatste rustplaats Cor op het kerkhof SUKO nabij BRODONG Oost Java. Vermoedelijk, zegt men, want alleen de Nederlandse verantwoordelijken kunnen dit bevestigen, mits men er zin in heeft natuurlijk en dat betwijfel ik ten zeerste Cor, gelet op de gang van zaken tot nog toe.

 https://youtu.be/8hHlvFcX1Gk

Einde aanvulling 22 januari 2018.

De TELEGRAAF 24 januari 2018.

’Stel lichamen uit

de Javazee veilig’

Nabestaanden: herbegrafenis op ereveld

Amsterdam

door Olof van Joolen

De Indonesische regering moet zo snel mogelijk zorgen dat de stoffelijke resten uit illegaal geborgen scheepswrakken worden veiliggesteld. Nabestaanden zien ze het liefst herbegraven op het Nederlandse ereveld in Soerabaja.

Dit klemmende appel doet Theo Doorman, zoon van schout-bij-nacht en commandant van de geallieerde schepen tijdens de slag in de Javazee. Zijn vader Karel Doorman was een van de mannen die met Hr.Ms. De Ruyter ten onder ging. Het wrak was zijn zeemansgraf.

Zijn zoon komt met de oproep nadat de Indonesische nieuwswebsite Tirto.id het bestaan van een massagraf onthulde. Hierin werden menselijke resten begraven die werden gevonden tijdens het slopen van wrakdelen bij de havenplaats Brodong.

Volgens de grafdelver van de begraafplaats die vlak bij het dorpje Brodong ligt, is er afgelopen dagen na het bekend worden van het nieuws ter plekke niets gebeurd of veranderd.

Nederland liet gisteren de ambassadeur in Jakarta de autoriteiten om opheldering vragen. „We willen graag weten hoe het zit”, zei minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken). „We hebben informatie, we moeten kijken of die klopt. Kijken wat dat betekent voor het onderzoek.” Hij hoopt snel antwoord te krijgen omdat het voor de nabestaanden een ’buitengewoon kwalijke zaak is dat hier zo veel onduidelijkheid over is’.

„Iedereen wil weten wat er is gebeurd, behalve de Indonesiërs”, reageert Doorman. Hij bracht zijn eerste levensjaren door in Nederlands-Indië. „Er heerst een schaamtecultuur waarbij het niet mogelijk is terug te komen op eerder gedane uitspraken”, zegt hij, verwijzend naar het officiële Nederlands-Indonesische onderzoek, waarin staat dat er geen aanwijzingen bestaan over waar de wrakstukken en menselijke resten zich bevinden.

(Persoonlijke noot van de webmaster van deze site: Schaamte cultuur??? Bij wie? Ik denk toch dan wel bij Nederland zelf, omdat het in 2014 al bekend was, dat er geroofd werd…Dan kan men op zijn vingers natellen, dat er menselijke resten bij betrokken waren. U leest het goed: TWINTIG VEERTIEN !!!!!!. Van Indonesia is bekend dat corruptie daar hoogtij viert, dus dat was te verwachten dat het rapport uit 2017 onwaarheden zou bevatten en zeker als er big money mee gemoeid is…… En wederom was Nederland te laks om het grondig te onderzoeken.)

„Persoonlijk interesseert het me niet waar de wrakstukken zijn gebleven en wie er bij de berging betrokken was. Het was een geldkwestie”, zegt Theo Doorman. „Alles moet zich nu richten op het veiligstellen van de menselijke resten. Die liggen op Indonesisch grondgebied. Het is aan Indonesië om tenminste toe te geven dat die zich daar bevinden en passende maatregelen te nemen.”

„Het beste zou zijn wanneer er werd samengewerkt met de deskundige medewerkers van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting. Zij beheren het ereveld Kembang Kuning in Soerabaja, waar ook het monument voor de slag in de Javazee staat. Wanneer de menselijke resten daar in een verzamelgraf voor de onbekende zeeman zouden kunnen komen, is dat een waardige afsluiting van een bijzonder pijnlijke episode.”

De Oorlogsgravenstichting zegt meer dan bereid te zijn tot een herbegrafenis op Kembang Kuning. „Daar zijn de menselijke resten het beste op hun plaats”, erkent een zegsvrouw van de organisatie. Voor zo’n herbegrafenis is een officieel verzoek nodig van de Nederlandse overheid.

—————–

De Telegraaf 27 januari 2018…. Met een stukje over de minister president…. Doet me denken aan het liedje van Boudewijn de Groot “Slaap zacht meneer de (minister) President.”…. Doet me denken aan zijn woorden na de ramp met de MH neergeschoten boven Ukraine, een paar jaartjes terug: ‘Al moet de onderste steen boven komen’ …Die steen was zeker een kiezelsteentje uit zijn achtersteen waar hij per ongeluk tegen aan slofte? Doet me denken aan een pasgeboren lammetje dat voor het eerst zijn pootjes op het lentegras drukt en dan wat dom zit te dartelen en te blaten.

Meneer Rutte, wees eens voor één keertje DE echte Minister President en laat uw gezag en doortastendheid spreken….. Kom nou toch: de OGS heeft al hulp en oplossing aangeboden om de menselijke resten naar Kembang Kuning Ereveld te Surabaya te brengen. Het wachten is op het “verzoek” van uw kabinet. De jongens aldaar weten hoe het werkt, dus geef uw zegen aan het verzoek en niet uw nietszeggend praatje over wachten op Indonesia.

Weet u wat de sleutel is om aldaar succesvol te zijn? Een vent die de moerstaal aldaar spreekt en een knip met wat Rupiahs erin en iedereen is happy en zeer zeker de helden die hun leven gaven en recht hebben op eer en respect meneer Rutte….. !!! Kerels die het lokale taaltje spreken? Robbert van der Rijdt – Directeur OGS Indonesia… Peter Steenmeijer – voormalig directeur OGS Indonesia die graag met raad en daad lokaal terzijde willen staan. Maar maak geen gebruik van de handelwijze die u nu volgt…Percuma meneer Rutte, duurt te lang en is niet adequaat en getuigt van slap geleuter en onnodig tijd en energie verliezen…..

Kom, maakt u nu eens een keer waar,  waar uw funktie voor staat in deze derde termijn…Schrijf geschiedenis en velen zullen u dankbaar zijn, inclusief diegenen die van boven af op ons neerkijken….Toen deze helden destijds hun leven gaven, was er ook geen politiek overleg voorafgaand toch?

Scans hieronder: Bron De Telegraaf 27 januari 2018:

——-

Zomaar een aanvulling d.d. 3 sept 2018 op het gebeuren van de sloop der wrakken in 2016 en het gekrakeel en bla bla bla erna tot op heden 3 ssept 2018: Er is NIETS meer vernomen of gepubliceerd over deze kwestie. Zoals al direct door mij van begin af aan voorspeld. Een ieder met een klein beetje gezond verstand had dit ook kunnen voorzien.

Een boel veel slap geouwehoer van wege het feit, dat er wat geopenbaard werd in 2016 en daarna nog wat slap gelul van instanties en toen kwam er een (Sumatraanse) olifant langs en die blies het verhaaltje uit. Wat? Waarom een Sumatraanse olifant? Simpel: het speelt zich af in Indonesia en er kan toch niet een Afrikaanse olifant zomaar ten tonele komen?

De Afrikaanse olifantjes komen per boot aan om elders in andere delen van de wereld hun snuiten te laten zien.

Politiek op zijn best: Gelul in de ruimte, veel bla bla bla van hoge heren en uiteindelijk druipt men af met de grote staart tussen de poten en wordt het deksel van de beerput weer dichtgegooid. Een paar lapzwansen hebben van dit gebeuren wel een beetje profijt gehad en dat waren namelijk de leden van de delegatie die ter plekke in Indonesia het gebeuren “onderzochten”…die hadden een paar weekjes lekker kunnen hoeren en snoeren aldaar op kosten van de belastingcenten van Jan de Klootzak toch. !!!

Einde aanvulling 3 sept 2018.

Het is vandaag alweer 5 maart 2019 en niets meer is vernomen over het gebeuren van jan 2018….Stilletjes zijn de lades der vergetelheid door de verantwoordelijken dichtgedaan…..sssst, doe zachtjes aan, want Nederland is in slaap gesust…De wereld draait dooor en er zijn belangrijke zakken te vullen door??? Door wie?? Ach sla de berichtgevingen uit het archief maar open…

Aanvulling d.d. 3 febr 2021. Iets geheel anders dan van hogerhand het geweeklaag en gezeur en gezeik van wie niet wat en wie wat wel en wie plukt wat en wie doet niets en waarvan de slachtoffers de dupe zijn.

Neen, nu iets geheel anders, namelijk een stuk eerbetoon aan hen die vielen en over wiens rug alleen maar geOH’d wordt.

Met dank aan wijlen mijn vriend Rudy Hartung (+2021) dit het onderstaande mailtje schreef uit respect voor hen die vielen.

Ik quote als volgt (het gedeelte wat geen betrekking heeft op de Slag in de Javazee heb ik weggelaten, want dat gaat de goegemeenschap geen zeemansdrol aan):

Beste Hans.  Het is weer een tijd geleden, man !  Hoe is het daar ?  Hier in loano is alles goed. Met mij ook, maar mijn benen worden  wat strammer met lopen. Maar wat wil je ?   Als je al 80 jaar bent !!!

Maar Hans ik heb eigenlijk iets heel anders waarom ik jou nu schrijf. Ik volg regelmatig de  Nederlandse  INDO  nieuwsmedia.  Zoals ook indisch4ever en Javapost.  In Indisch4ever  kwam sinds medio januari  de  Slag op de Java Zee  ter sprake. Over de ondergang  slagschip Karel Doorman.  Ik weet dat jij een oudere broer hebt verloren,  die toen als werktuigkundige op de HMS de Ruyter zat. Maar er was onder 1 van de commentatoren kritiek over die Slag van de Java Zee. Over dat het zo is gelopen en nog meer bla bla bla.  Toen heb jij volkomen terecht deze iemand  “de les gelezen”  Vooral ook alsof deze “iemand”  geen  gevoelens zou hebben over het noodlot van al die Mariniers die toen daar in de Java zee ten onder zijn gegaan. Terwijl het oorlog was.  En dat jouw broer en al die andere mariniers van het toenmalig Nederlands Indië vededigde. Kortom het  stond ter discussie. Naar aanleiding van die opmerkingen van die “ene persoon” geef ik hieronder heel kort mijn standpunt.

Het verhaal over jouw broer ( imexbo) heb ik  nogmaals gelezen. En het heeft mij  weer ontroerd.
Over wat jij schreef, over zijn afscheid van de familie. Samen met enkele collega’s. En dat toen  jouw broer aan zijn zuster vroeg of zij voor hem  tot Maria wou bidden. Dat is goed Hans. Zijn RK geloof in Maria en Haar Zoon Jezus,  het zal hem uiteindelijk kracht en berusting  hebben gegeven.  Vooral gedurende de laatste verschrikkelijke en  wanhopige pogingen van  hem en zijn collega’s,  om uit het schip  te komen. Maar niemand kan het vertellen hoe het precies is gegaan. Wij kunnen ons alleen  iets erbij voorstellen. En erover nadenken. En soms, zoals nu, er even bij stil staan.

Jouw broer heeft, als Marinier, deze Slag van de Java Zee niet overleefd.  En vandaar dat  jouw broer een oorlogsheld is.  En je mag daarover trots zijn. Ja toch?  En daarom dat jouw broer zijn ereplek  heeft gekregen op het Ereveld  Kembang Kuning in Surabaya.  Met al die anderen die de Slag van de Java Zee  niet hebben overleefd. Opdat Nederland al haar oorlogshelden zal blijven herdenken.
Hans, jouw broer Cor, hij rust in vrede.

 Beste Hans je moet maar denken  “Zij  zijn nu allemaal weer bij elkaar”  Ergens daar boven.  Ergens in het Heelal. Ergens in de Hemel. In eeuwige Vrede.  In mijn laatste verhaal  in de IndischeSchrijfschool (Vilan van de Loo),  over het graf van mijn oma  Clara (moeder van mijn pap),   heb ik een EERBETOON geplaatst.  Het is ook gericht als eerbetoon naar jouw broer.  Lees hieronder maar.
Beste Hans ik wens jou alle goeds toe. En ik  blijf jou volgen in indisch4ever !!!!  Hahaha.  Vanuit Loano – Purworejo.  Ook namens Par en zijn gezinnetje (Warni en zoon Hanif).
Hartelijke groet,  Rudy

EERBETOON  …….

Aan  Indische mannen en vrouwen
Aan  Indische jongens en meisjes
Aan Hollanders of andere Europeanen
Aan kinderen, van deze Hollanders en Europeanen
Aan de oma’s Tjangs
Aan de Njai’s
Aan de Indische stammoeders
Aan hen allemaal  …….
Die op een Kerkhof
Of ergens, op een onbekend plekje
Of ergens, op een plekje in een donker bos
Of ergens, in de diepte van de  zee
Van het voormalig Nederlands Indië
Van Tempo Doeloe
Een laatste rustplaats hebben gevonden

Terug naar boven